Atenent les notícies oferides per part del Consistori, en referència a la situació de la Policia Local de Capdepera, aquest col·lectiu creu oportú realitzar les següents puntualitzacions i / o aclariments- Des del febrer de l'any 2013, tots els treballadors de l'Ajuntament (entre els quals els policies), han vist minvar el seu salari en aplicació de les retallades de Zapatero i de Rajoy (uns 4.000 euros anuals), a més d'una paga anual de productivitat coincidint amb el Mercat Medieval. A més, els agents van acceptar que es reduís la seva retribució per dia festiu treballat, així com l'assistència per ajudes socials i altres ajudes per a la formació del seu normal lloc de treball, (uns 1.500-2.000 euros anuals). Tot això, pel que fa al col·lectiu policial, suposa aproximadament uns 5.500 -6.000 euros anuals menys per a cada agent, des de l'any 2013.

- A l'agost-setembre de l'any 2015 es va registrar escrit denunciant el pacte de funcionaris de la Policia Local, per tal de procedir a la millora del que s'havia pactat anteriorment, ja que enteníem que l'Ajuntament havia passat la situació de crisi i ja estava en superàvit, en part gràcies a l'esforç de tots els seus treballadors, sobre els quals van recaure totes les retallades i tot el pes de la crisi.

- Al juny de 2016 es va posar en coneixement del Consistori que el pagament per hores de serveis extraordinàries no s'ajustava al que s'havia pactat el febrer de l'any 2013, sinó que s'estava aplicant un preu per hora d'un pacte anterior i per tant inferior al que correspondria. Aquesta diferència, entre tots els agents, des de l'any 2013 fins a desembre del 2016, apujaria a uns 400.000 euros, però a dia d'avui l'Ajuntament encara no ha volgut pronunciar-se ni reunir la mesa paritària per a la seva interpretació, deixant únicament en mans de la via judicial la seva resolució.

- Des del 2013, i a causa de la falta d'efectius, es realitzen innombrables hores extraordinàries, i els agents, en incomptables ocasions, es veuen obligats a realitzar dos torns de treball (17 hores seguides) en un sol dia, a més de venir a treballar cada dia lliure, i en acabar el servei han d'acudir als jutjats amb motiu de la seva tasca professional, deixant molt poc temps de descans, o gens. Així durant quatre anys, sense interrupció.

- Que com sigui que aquest Consistori, mitjançant Decret de Batlia, ha prohibit als agents que disposin de vacances a l'estiu, el més lògic és que els agents també vulguin disposar del màxim del seu temps lliure amb els seus familiars, coincidint en el període de vacances, i no ser discriminats pel fet de ser agents de l'autoritat. Això produeix que, en no poder disposar de vacances a l'estiu, obligatòriament s'hagin de disposar a l'hivern, o a l'any següent al que corresponen, la qual cosa novament posa en evidència la manca de personal.

- Aquesta situació de desencontres entre el Consistori i la plantilla policial s'arrossega des del novembre del 2016 (tota vegada que l'alcalde, un any enrere, ja tenia coneixement d'un malestar generalitzat, sense fer res al respecte). Pel desembre, la plantilla va registrar un document on s'informava de la intenció de no fer hores de servei extraordinàries fins que no es produís una millora de les seves retribucions i es reconeguessin els seus drets, que sí que es donen en altres municipis.

- Al gener d'enguany, el batle va pregar encaridament que es deixàs de banda l'escrit de no realitzar hores extraordinàries i que es cobrissin les jornades prèvies a les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià, ja que al febrer tot estaria arreglat, sense cap dubte.

Però al febrer, no es va arreglar res, sinó que el Consistori va modificar de forma unilateral les retribucions per productivitat pactades entre aquest i els representants sindicals, cosa que ha motivat que els agents ja no es creguin les promeses de l'alcalde i tornin a la no realització d'hores extraordinàries des de febrer de 2017.

A tot això, ens trobam que aquest Ajuntament és un dels que pitjor retribueix els seus agents, a més dels ajuts assistencials o socials que no els reconeix i de la seva situació geogràfica.

- Tot plegat fa que Capdepera sigui un lloc poc atractiu per a treballar i que els agents que realment hi ha ho siguin per vocació real, cosa que no treu que no vulguin ser reconeguts econòmicament per la seva tasca. I no tal com fa el Consistori, que els menysprea constantment

-Si bé es mantenen reunions per mirar d'arribar a un punt de trobada, aquestes es troben estancades i les posicions molt enfrontades. El Consistori no ha estat permeable a la situació de les condicions de treball dels agents i la seva retribució des de fa més d'un any, ja. Per la seva banda, els agents no volen cedir més drets, tenint en compte tot el que s'ha exposat.

 
Representació Sindical d'UGT i CCOO de la Policia Local