MÉS presenta tres mocions: dues contra les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània i una altra per a incloure clàusules socials en els contractes que signi l’Ajuntament

 

 

MÉS per Capdepera ha presentat tres mocions per ser debatudes en el pròxim Ple de l’Ajuntament de Capdepera. Dues fan referència a les prospeccions petrolíferes a les zones marítimes properes a les Balears. En concret, una d’elles declara Capdepera com a municipi contrari a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears, dóna suport a totes les iniciatives socials per a aturar-les i reclama a l’Estat una llei que protegeixi el Mediterrani espanyol.

L’altra moció declara el suport de l’Ajuntament a les al·legacions relatives a la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte de prospeccions promogut per l’empresa Spectrum i formalitza la implicació del Consistori per a facilitar la recollida i presentació d’al·legacions.

La tercera moció reclama la creació d’un grup de treball format per representants de tots els partits amb presència a l’Ajuntament i per tècnics jurídics i de serveis socials, per tal de consensuar tota una sèrie de clàusules en matèria laboral i social que es puguin introduir en els contractes que signi el Consistori, com ara la puntuació de les mesures de les empreses en matèria de conciliació laboral i familiar, igualtat, mínims salarials, etc.

----------------------------

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MÉS PER CAPDEPERA A L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA, SOBRE LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS, LABORALS I D’IGUALTAT EN LA CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I LES SEVES EMPRESES I ÒRGANS AUTÒNOMS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La contractació pública per part de l’Ajuntament de Capdepera, les seves empreses i els seus organismes autònoms no constitueix únicament un mitjà d’obtenció de prestacions, obres o serveis en les condicions econòmicament mes avantatjoses per a l’administració, sinó també una potestat o una eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment efectiu dels seus fins i polítiques socials.

Gràficament parlant, la política de contractació de l’Ajuntament i les empreses i consorcis públics no poden basar-se, per exemple, en la perpetuació de la discriminació de les dones en l’àmbit laboral o l’aplicació dels aspectes més agressius i nocius de la legislació laboral espanyola. És per això que el manteniment dels actuals estàndards de contractació no permet que aquests siguin un element que dinamitzi una política de creació de feina de qualitat, i això té greus conseqüències en relació a la seguretat i la higiene laboral i dificulta l’accés a molts de contractes per part de Pimes i empreses locals i, en definitiva, no és un element que afavoreixi el creixement econòmic ni la sortida de la crisi.

A més, la cada vegada major presència en el sector de la construcció de cadenes de subcontractació en l’execució de contractes d’obra de l’Ajuntament i de les empreses i consorcis públics, aconsella garantir la concurrència d’empreses que comptin amb una estructura organitzativa suficient què els permeti complir satisfactòriament les seves obligacions en matèria laboral, així com la protecció de la salut i la seguretat del seu personal. Així es minimitzaran al màxim els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

En aquest sentit, Més per Capdepera entén que, inclús dins la precària legislació laboral espanyola vigent, hi ha un marge més que suficient per a introduir aquest tipus de clàusules, tal i com ja han fet altres administracions.

El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic actualment en vigor permet la inclusió de condicions especials, en relació als contractes, referides a consideracions de tipus social, de paràmetres objectius per a apreciar valors anormals o desproporcionats en les ofertes, així com la previsió de criteris de preferència en l’adjudicació de contractes en els suposats de proposicions equivalents o iguals a favor d’aquelles presentades per empreses que tinguin en la seva plantilla un determinat percentatge de personal discapacitat.

En aquest sentit, hi ha diversos paràmetres en l’exercici de l’activitat empresarial que poden ser objecte de protecció, com ara mesures per a facilitar la conciliació de la vida laboral amb la familiar, per a procurar un nombre mínim de treballadors en la seva plantilla amb una relació laboral indefinida, per a reservar un percentatge de llocs de feina a favor de persones discapacitades, per a augmentar el sou del treballador per damunt del que es fixa com a mínim en el conveni corresponent, etc. També seria positiu valorar el comportament ètic de les empreses que no hagin estat immerses en processos d’ERE dels quals se n’hagin beneficiat, o que no hagin estat sancionades per incompliment greu en matèria de seguretat i salut en el treball, entre d’altres aspectes.

Es tracta, en definitiva, que el Grup de Treball que es formi pugui enumerar i redactar tota una sèrie de clàusules socials i laborals susceptibles de ser introduïdes en els plecs de clàusules administratives i en els criteris de puntuació dels concursos de licitacions i concessions, amb total respecte als principis d’igualtat de tracte als licitadors i de transparència del dret comunitari europeu.

Per tot això, el grup municipal Més per Capdepera proposa aquesta moció al Plenari de l’Ajuntament de Capdepera per al debat i aprovació dels següents,

ACORDS

  1. El Plenari de l’Ajuntament de Capdepera acorda que el Consistori durà a terme una contractació laboral i socialment responsable.

  2. Creació d’un Grup de Treball format pel Batle, el regidor d’Economia i Hisenda, el regidor de Serveis Socials, un representant de cada un dels partits de l’oposició, així com per aquells tècnics municipals que s'estimin necessaris pels seus coneixements en la matèria a tractar.

  1. Aquest grup de treball discutirà i analitzarà la possibilitat d’establir clàusules socials i laborals en les contractacions externes de l’Ajuntament de Capdepera i de les empreses i consorcis públics; i finalment farà una proposta per tal que sigui aprovada pel Ple de l’Ajuntament.

  1. Les conclusions aprovades seran incloses com a preceptives en els futurs plecs de contractacions públiques.


Capdepera, a 16 de Febrer de 2016.

 MÉS per Capdepera