Els lletreros se sap quan es col.loquen, però no quan es retiren