Mirall caigut a l'Avinguda Mediterrani. En pocs dies ha estat arreglat...
Arqueta del carrer Castellet, cantonada can Patilla. S'adobarà qualque dia?
Una mala imatge, en un lloc ben visible.