Expedient núm. PLECAT/2023/4
Òrgan col·legiat: EL Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 3 d'abril 2023 a les 9,30 hores
Lloc: Batlia (Can Creu) 

No admet participació a distància