Expedient núm.: PLN/2021/6
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora 7 / d’octubre / 2021 a les 9:30
Lloc Sala Magna - Centre Cap Vermell No admet participació a distànciaASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 12/08/2021
2. Expedient 7067/2021. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 21/2021 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA
3. Expedient 7030/2021. APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES AMB OMISSIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA: F/2021/140, F/2021/141
4. Expedient 7083/2021. MOCIÓ PSIB-PSOE, ES GRUP-ES PI: REPROVACIÓ AL GRUP MUNICIPAL MES PER CAPDEPERA I ALS REGIDORS/ES DE MES PER CAPDEPERA NÚRIA GARCÍA CABALLERIA, PACO GALIAN COSTA, PERE FUSTER NADAL, MARÍA PILAR DÍAZ VILLAFAINA.
4. URGÈNCIA: Expedient 2679/2020. CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE, AMB DESTÍ A UTILITZACIÓ, EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS PASSEJOS MARÍTIMS DE CALA RAJADA I CALA GAT EN CALA RAJADA I CALA GAT, DEL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA

B) Activitat de control
5. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
6. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes