Expedient núm.:  PLN/2021/4
Òrgan col·legiat: El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 3 / de juny / 2021 a les 9:30
Lloc: Sala Magna del CENTRE CAP VERMELL  No admet participació a distànciaASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 18/03/2021 i 08/04/2021
2. Expedient 3462/2021. PRESA DE POSSESSIÓ MARÍA MAGDALENA ALBERTI GILI
3. Expedient 2594/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/50 i 51
4. Expedient 2838/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/54 i 55
5. Expedient 3359/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/62 i 63
6. Expedient 3892/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/73 i 74
7. Expedient 3931/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/75
8. Expedient 2473/2021. MODIFICACIÓ CONTRACTE DOTACIÓ DE SERVEIS CALA GAT
9. Expedient 4639/2018. CONVALIDAR ACTE DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: CONTRACTACIÓ DE LA DOTACIÓ DE SERVEIS DE LA URBANITZACIÓ DE CALA GAT
10.Expedient 4478/2020. CONVALIDAR ACTE DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, SALVAMENT, SOCORRISME I ACCESSIBILITAT DE LES PLATGES DE CAPDEPERA
11.Expedient 4959/2020. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 12.Expedient 1676/2020. PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA Ajuntament de Capdepera 13.Expedient 2550/2021. PROPOSTA FESTES LOCALS 2022
14.Expedient 2550/2019. Òrgans Col·legiats (Modificació): NOU REFÓS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
15.URGÈNCIA: Expedient 4187/2021. Proposta de Despesa: RELACIÓ DE FACTURES F/2021/80 i 81

B) Activitat de control
16.Expedient 3310/2021. COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ
17.Expedient 3312/2021. COMPTE AL PLE DEL PLA CONTROL FINANCER
18.Expedient 3313/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE AUDITORIA DE SISTEMES DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES
19.Expedient 3314/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT
20.Expedient 3315/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER PERMANENT SOBRE ENTITATS COL·LABORADORES I BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES
21.Expedient 3316/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER PERMANENT SOBRE ELS INGRESSOS LA SEVA FISCALITZACIÓ HA ESTAT SUBSTITUÏDA PER LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT
22.Expedient 3317/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER PERMANENT SOBRE DESPESES DE PERSONAL
23.Expedient 3318/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER PERMANENT SOBRE CONTRACTACIÓ MENOR
24.Expedient 3952/2021. COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM EXERCICI 2020

C) Precs i preguntes


CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.