El Ple aprova una modificació de crèdit de 6,8 milions d’euros.Dimarts, dia 14 de d’abril a les 13 hores, se va celebrar en l’auditòrium del centre Cap Vermell una reunió del Ple de l’Ajuntament de Capdepera extraordinària i urgent. Reunió extraordinària per la convocatòria i el seu caràcter presencial, malgrat el confinament per la crisi de la COVID-19.

Com comentàvem en un anterior article. en un principi l’idea era aprovar la modificació de crèdit mitjançat un decret de batlia. Aquesta opció podria crear dubtes legals i, malgrat tenir els informes favorables  el batle decidí convocar el Ple. No s’ha pogut fet per vídeo-conferència perquè, segons se comentà, l’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics per dur-la a terme.

Sigui com sigui, el Ple se reuní mantenint les distàncies entre els assistents i respectant les mesures de seguretat aconsellades (amb us de mascareta, guants i desinfectant).

El primer punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la declaració d’urgència del Ple. Se justificà la urgència per la necessitat de pagar els proveïdors per donar liquiditat a les empreses del municipi. La declaració d’urgència s’aprovà per 15 vots a favor i l’abstenció del regidor d’Unida-Podemos.

Acte seguit se començà a comentar les partides que se volien modificar (modificació de crèdit 2/2020), que coincideixen amb la resolució de batlia 1455/20, i que apugen 6.830.771.80 euros.

Anem a parts.

Lorena Molinillo, com a regidora d’Hisienda, (amb aclariment del batle en alguns apartats) va enumerar les distintes partides i el destí que tenien.

Hi ha unes primeres partides per equips de processos d’informació de 60.000 euros per Turisme i  12.000  per Medi Ambient. Un altre grup de xifres afecten a la dotació econòmica per contractar personal de Serveis Socials, que ara necessita més personal. Relacionat amb aquest tema hi ha un increment de 400.000 euros pel projecte millora que s’afegeix als 216000 ja pressupostat, donat que es preveu un notable  increment d’usuaris per la crisi del coronavirus (amb aquest increment se podria atendre entre 80 i 120 usuaris).

La llarga llista inclou nombroses inversions, entre les que destaquen la rehabilitació del Passeig marítim que apuja a 1.200.000 euros i passeig de Cala Gat per 1.500.000 euros, xifres molt superiors a les inicialment previstes. Hi ha inversions en edificis municipals: 19.000 euros en el centre de salut, 614.000 euros per la biblioteca i mur de s’Alzinar, 500.000 euros per l'Arxiu, 525.000 euros per l'ampliació de l'escoleta de Cala Rajada, 20.000 per millores al cementiri  i 200.000 per l'adquisició d'immobles. 

També hi  trobam 750.000 euros per a fer un tram de les rutes cicloturístiques, entre Sa Font de Sa Cala i Capdepera. Aquesta actuació  té una subvenció  de 500.000 euros de Turisme (ajuda a municipis turístics afectats per la fallida de Thomas Cook).

Altres actuacions que s’han vist incrementades són: 30.000 euros a la xarxa d’enllumenat ( fanals de ses Atzavares); 20.000 mobiliari de parcs i jardins; 60.000 per mobiliari d’esport; 15.000 per cultura; 11.000 per ordinadors (trasllat de regidors al Centre Cap Vermell); 70.000 per adquisició de vehicles elèctrics  i 60.000 per maquinària per la brigada d’obres; 12.000 pel pla d’Incendis; 100.000 per pavimentació de vies públiques; 100.000 per voravies; 50.000 adaptació pas vianants; 100.000 camins rurals...

També s’aprovà una partida per ajuts a la torrentada a Canyamel  per valor de 60.000 euros, que s’afegiran als recaptats en els actes solidaris (encara no coneixem la data, ni els criteris de lliurament que es comprometeren a presentar abans d’acabar l’any 2019).

En el debat posterior, Núria Garcia portaveu de Més per Capdepera, comentà que estaven a favor de la modificació de crèdit pe incrementar les despeses socials per la crisi que durà el Coronavirus, inclús apuntà que s'hauria d'augmentar aquesta quantitat.
També estaven d'acord en avançar els pagaments de factures pendents, però trobà que no era el moment de fer tanta despesa en les altres inversions, ja que ens durà un Pla d'Ajust pels pròxims anys per l'incompliment de la regla de despesa. Així mateix recordà que el seu partit era partidari de què el govern central autoritzàs als ajuntaments a emprar la totalitat dels romanents per poder fer front a la crisi. A part també demanar una comissió d'hisenda un cop aixecat l'estat d'alarma perquè s'expliquin les conseqüències reals d'aquesta modificació en un futur. Encara que estant a favor de la part social, no en tota l'altre modificació s'hi està d'acord i per això anuncià una abstenció.

El portaveu del Partit Popular, Paulí Faba, comentà que el seu partit opinava el mateix que Més i preguntà si podrien modificar o canviar partides si sorgien altres necessitats. Se li res pongué que no, que eren finalistes i que l’Ajuntament no  emprava tot el romanent (devers 8.400.000) i deixava un part per si fos necessària.

En Jonathan Romano , regidor d’Unidas –Podemos va manifestar estat d'acord amb la modificació pel que fa al projecte Millora, però pel que fa a les inversions especialment a les del passeig de Cala Gat i Marítim pel increment del import molt superior a la valoració inicial. Després qüestionà que les ajudes del projecte Millora no es donessin abans ja que molta gent té necessitats ara. El batle li replicà que no podrien donar ajudes del Projecte Millora sense complir amb el que suposa i que l’Ajuntament no pot assumir el que ha de fer el Govern de l'Estat (renda bàsica o social). Entre tots dos s'inicià un debat. 

Tomeu Moll , com a regidor no adscrit demanà si  la modificació afecta a les inversions sostenibles i se li contestà que estaven incloses que l’interventor determinaria quines podrien ser computades com a sostenibles. Manifestà  votaria a favor de la modificació de crèdit proposada.

Acabat el debat el batle  va reconèixer no haver informat als portaveus dels partits de l’oposició com hauria d’haver estat i  demà disculpes per aquest fet.

Aquesta modificació de crèdit s'aprovà per 9 vots a favor (PSOE i regidor no adscrit) . Més per Capdepera, Partit Popular i Unidas Podemos se abstengueren.

La modificació de crèdit se finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.