Plenari en verd

L'Ajuntament se solidaritza amb els docents, i demana la retirada del TIL i dels expedients dels directors de Menorca.

El batle convida a PSM-EN i Es Grup a integrar-se a l'equip de govern, una proposta que, no per esperada, resulta menys cridanera. 
Plenari aparentment de tramitació senzilla – efectivament ho va ser – però amb “cosetes”, amb trull i moguda. I amb problemes radiofònics que feren molt difícil seguir la sessió. Es registraren les absències dels regidors Catible Llabata (UCAP) i Miquel Riera (PP). Va ser aquest, un dels plens més concorreguts dels últims temps, amb un públic gairebé tot ell abillat de verd, com hi anaven tots els regidors, a excepció dels del PP, en una clara demostració de suport a la comunitat educativa i a les reivindicacions de professors i pares d’alumnes.
 
Però anem a pams, punt per punt.
 
- REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME. 
 
Nou reglament dels taxis, que no es va arribar ni a discutir. Va llegir-ne l’exposició de motious la regidora Carme Riera. Aquesta ordenança el que fa és ajustar-se a la nova legislació autonòmica, però, segons el protaveu del PP, Joan Ferrer, encara hi ha alguna llacuna en relació al nombre de viatgers que pot dur un d’aquests vehicles. Per tant, a proposta del batle, el tema va quedar damunt la taula i se sotmetrà a aprovació en una pròxima plenària.
 
- ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE BÉ MOBLE.
 
L’esmentada alteració consisteix a passar un camió-cisterna propietat de l’Ajuntament,de bé públic a bé patrimonial. I això, per què? Idò perquè aquesta és una passa prèvia i necessària perquè es pugui baratar aquest vehicle per un camió-grua propietat d’una empresa privada. Aquesta operació no es va discutir i s’haurà de veure en el futur. L’únic que es va fer va ser, com deim, alterar la qualificació del camió-cisterna. A petició del regidor d’Hisenda, la proposta s’aprovà amb els vots a favor de l’equip de govern, més PSM-Entesa i Es Grup. El PP es va abstenir.
 
- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.
 
Aquests “reconeixement extrajudicials de crèdit”, traduïts a llenguatge comú, volen dir pagar factures endarrerides, d’aquelles que queden per dins el calaix. Creim que parlaren d’uns 20.000 euros, que es reduirien de partides de turisme. Bé, és igual. O no. Sigui com sigui, es tracta de factures que s’han de pagar i com que de doblers no n’hi ha, es deixen de fer altres coses. Hi votà a favor l’equip de govern i tota l’oposició es va abstenir.
 
- PROPOSTA DE PSOE-UCAP-PSM ENTESA-ES GRUP, EN SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA.
 
Per a estalviar-vos explicacions innecessàries, reproduïm íntegre el text d’aquesta proposta, que va ser llegida pel regidor Pere Fuster en nom de tots els grups proponents:

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha incoat expedients disciplinaris als directors de diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els consells escolars dels quals havien aprovat un projecte lingüístic d'acord amb el Decret de Tractament Integral de Llengües, però que segons observacions de la inspecció educativa no s'ajustaven a les instruccions dictades el 9 de maig. Aquest expedient comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant tres mesos, tal com es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria.
Aquesta actitud de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats és intolerable, perquè significa l'eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els seus projectes pedagògics i vulnera l'autonomia dels centres.
Amb aquesta actitud, l'administració educativa de les Illes Balears provocarà més crispació en els centres i un augment de la conflictivitat per al proper curs, tot molt lluny del que necessiten les aules per lluitar contra el fracàs escolar. En el segle XXI no es poden tolerar aquest tipus de pràctiques.
 
Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig vers la ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat d'escoltar els professionals i la resta de membres de la Comunitat Educativa, que els han advertit que l'aplicació del TIL, amb les condicions d'improvisació amb les quals es vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un increment de les desigualtats entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els que no -tant d'anglès com de les matèries no lingüístiques que s'han d'impartir en anglès-.
És per aquest motiu que els Grups Municipals Socialista, UCAP, PSM-EN I EG a l'Ajuntament de  Capdepera presenten la següent:
 
PROPOSTA
1     - L'Ajuntament de Capdepera manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la comunitat educativa, que ha expressat el seu rebuig vers el decret de Tractament Integral de Llengües del Govern de les Illes Balears, així com el suport a la vaga indefinida que estan duent a terme.
2    -  L'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere els expedients disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó de Maó.
3    - L'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears que els nous projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb aquells que s'hi han de veure afectats.
4     - L'Ajuntament de Capdepera insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de Tractament Integrat de Llengües i a seure's a dialogar i elaborar, sense precipitacions i amb els recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l'aprenentatge d'una llengua estrangera en els centres educatius sense que això vagi en detriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s'utilitza com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu.
 
 
Com no podia ser d’altra manera, la proposta va ser aprovada per tots els regidors presents dels grups que l’havien redactada, amb el vot en contra del PP. El regidor Joan Ferrer va explicar que, a més de no haver pres part en l’elaboració d’aquesta moció, i tot i estar d’acord amb alguns dels seus aspectes, no ni podia donar suport perquè no en compartia d’altres.

 


Abans de passar a l’apart de precs i preguntes, es produí el cop d’efecte de la sessió. El batle, Rafel Fernández, convidà públicament a PSM-Entesa i Es Grup a sumar-se a la gestió municipal i passar a integrar l’equip de govern. Diguem que aquesta era una possibilitat amb la qual s’havia especulat les darreres setmanes i que en aquesta plenària es va formalitzar. De la seva banda, el portaveu de PSM-Entesa, Pere Fuster, va agrair l’oferiment però va al·legar que la resposta no podia ser immediata, ja que s’havia de debatre amb temps i calma a l’assemblea del seu partit. En Mateu Melis (Es Grup), en canvi, sí que acceptà l’oferiment, perquè, va dir, sempre ha estat disposat a ajudar a solucionar els problemes del poble. Va manifestar, aquest regidor, que la feina li permetia només una activitat limitada i que, en qualsevol cas, no volia cap compensació econòmica més que la derivada de l’assistència a reunions, com fins ara.
 


- PRECS I PREGUNTES
 
            PARTIT POPULAR
 
-          Obres plaça Constitució
-          OCAS dels edificis municipals
-          Programa SINCTUR. Nombre d’usuaris aquest estiu
-          Neteja viària
-          Monitors d’esports
-          Possibilitat d’obrir un menjador social (amb la col·laboració dels hotels)
 
PSM-ENTESA
 
-          Acomiadaments personal de l’escoleta “Eriçons”
-          Serveis Socials, ajudes al lloguer
-          Plans de futus de la regidoria de Turisme
 
ES GRUP
 
No hi hagué intervencios (el seu regidor es va haver d’absentar)
 
 
Bé, no digueu que no va ser entretenguda la cosa. I això que l’ordre del dia tampoc prometia tant...