Aquest passat dissabte 4 de maig es va publicar en el BOIB la convocatòria per cobrir la plaça de Cap de la Policia Local de Capdepera, un nomenament que correspon a la batlessa pel sistema de lliure designació, d'acord amb allò establert a la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Els aspirants tenen ara deu dies per presentar les sol·licituds i s'hi podran presentar els funcionaris de carrera de l'escala tècnica (subinspector/a- inspector/a) o de la categoria superior de l'escala immediatament inferior del cos de policia local de l'Ajuntament de Capdepera (oficial) o els funcionaris de carrera de cossos de policia local d'altres municipis o d'altres cossos o forces de seguretat, sempre que pertanyi a l'escala o categoria esmentades o a una escala superior. En qualsevol cas, el nomenament ha de recaure entre personal funcionari de carrera que pertanyi, com a mínim, a la categoria d'oficial. 

Recordem que actualment qui realitza les funcions de Cap de la Policia Local de Capdepera és el sotsinspector Joaquín Rodríguez. Pel que sabem, l'actual equip de govern confia que el canvi que suposi una millora en el compliment de les funcions que té encomanades el cos.


D'altra banda s'han convocades dues places de subaltern funcionari de carrera:
-2 places de subaltern funcionari de carrera
-Publicat al BOIB núm.35 de data 12 de març de 2024
-Termini per presentar sol·licitud de participació en el procediment selectiu: fins al 17 de maig del 2024.
Requisits: Nivell A2 de llengua catalana. *No s'exigeix cap titulació