Bon dia a tots,

L’any 1923 es quant se crea el Pósito de Pescadores de Capdepera, és l’any que trobam el primer reglament, avui serien estatuts, que son aprovats  o referendats per un Organisme Públic. I que aquesta associació sense ànim de lucre té continuïtat fins els dies d'avui .

Això no vol dir que anteriorment, des de finals del segle XIX, els pescadors que se establiren a la platja de Cala Rajada, amb el temps se organitzessin i establessin unes normes i reglaments per gestionar els interessos comuns, Però l’origen de les Confraries de Pescadors d’avui son els Pósitos de Pescadores creats a la dècada dels anys 20 del segle passat. I el canvi de denominació de Pósito de Pescadores a Cofradia de Pescadores es produeix amb l’inici de la dictadura.

La creació de aquest Pòsitos de Pescadores surten de l’idea i planificació de Alfredo Saralegui, nascut a El Ferrol l’any 1883 i finat l’any 1961. Des d’al·lot ell va poder viure i comprovar les condicions de feina i vida del sector de la pesca, ell era militar de formació  i pertanyia l’Armada, i va exposar el seu projecte d’associació pels pescadors a distints Organismes Estatals. La finalitat era promoure l’associació i cooperativisme per a les necessitats dels mariners i les seves famílies. Dins aquest projecte de Saralegui se crea la Caja Central de Crèdito Marítimo que després passà a anomenar-se Instituto Social de la Marina ( I.S.M.) de la que Saralegui fou Secretari General fins 1936. Amb la guerra civil Saralegui perdé la seva categoria militar i va desaparèixer de la feina pública. Ell va ser qui va impulsar aquestes associacions tota la dècada dels anys 20 del segle passat, això va suposar donar suport al sector de la pesca i sobre tot a la part social.

La constitució del Pòsito de Pescadores de Capdepera de l’any 1923 va ser el tercer de Mallorca, era una associació cooperativa de pescadors i era una institució subvencionada per l’Estat a través de la Caja Central de Crédito Marítimo. Des de la seva constitució, s’obrí l’escola per nins a la seva seu, carrer del Far, 19. Però ja el maig de 1924 s’inaugurà l’escola des Pósito en el mateix indret on actualment hi ha la Casa del Mar de Cala Rajada.

Avui ens costaria molt posar-nos amb la situació de les condicions de feina, familiars, sanitàries, etc. de aquells pescadors i les seves famílies de principis del segle XX.  Probablement a l’any 1923 Cala Rajada no tenia una població que arribés a 200 persones de les quals havia una trentena de famílies lligades a la activitat pesquera.

El primer president d’entitat (Patró Major) va ser Gabriel Reus Veny, es patró Biel Ferrer ( 1875-1977). Ell va ser l’últim supervivent de la guerra de les Filipines. Amb 21 anys l’envien a combatre a un lloc que molts no  sabien a on era. Allà esquivà la mort a varis combats, va ser fet presoner, va emmalaltir i va poder ser repatriat l’any 1900, després de 4 anys, amb l’edat de 25 anys. Durant el seu període de president el Pósito va adquirir la casa i el solar a on avui es la Casa del Mar a on tenim el Centre de Salut de Cala Rajada.

Avui la Confraria de Pescadors de Cala Rajada és una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, que exerceix la representació del sector pesquer i que actua dins el seu àmbit territorial que compren des de Cap Ferrutx fins a Cap de Pinar. I el seu objectiu fonamental és l’increment i desenvolupament de les activitats relacionades amb l’exercici de la pesca, augmentant el rendiment i benestar moral i material dels socis. A mes la Confraria es un òrgan de col·laboració amb les administracions autonòmica i estatal, amb la Federació Balear de Confraries de Pescadors i amb Opmallorcamar ( llotja de Palma) .

A més del objectiu principal de la Confraria que ha estat defensar i promocionar el sector pesquer, hem de dir que dins l’àmbit social aquesta Confraria ha dut a terme una sèrie de iniciatives que arribaren a bon port, i de les quals hem de estar contents. 

Començaren pels habitatges socials promogudes l’any 1969 i lliurades a famílies de pescadors l’any 1972. La construcció va ésser promoguda per la Confraria a través de una cooperativa d’habitatges, que va fer possible que moltes famílies de pescadors poguessin accedir a un habitatge amb propietat.

A mitjans dels anys 70, la Confraria va cedir a l’ISM el solar i casa de la seva propietat per tal que aquest organisme hi edifiqués la futura Casa del Mar, a on acolliria les oficines de la direcció local, una aula, una biblioteca, un bar, distintes consultes mèdiques i l’oficina de la mateixa Confraria. Avui és el centre de Salut de Cala Rajada i la Confraria té les oficines a la darrera planta. 

Encara que la Confraria sempre havia estat implicada amb l’organització de determinats actes de les Festes del Carme, a mitjans dels anys 90, la Confraria amb un nombrós grup de joves pescadors va collir el relleu de l’organització de les Festes, donant continuïtat a la feina feta, amb estima i passió, des del seu inici per la comissió anterior, i incorporant nous actes.

Aquesta tasca la va realitzar durant més de 10 anys. Després aquesta tasca l’ha continuada l’actual Comissió de Festes del Carme amb molt d’encert .

En l’any 2001 se inicià la proposta de crear una Reserva Marina d’Interès Pesquer, acció no habitual, ja que és el mateix sector el que s’aplica restriccions de l’esforç pesquer amb l’objectiu de protegir el medi marí de cara el futur. Clar, això també afectava a altres sectors econòmics que tenien que restringir un poc la seva activitat pel bé comú. Per nosaltres varen ésser anys de lluita, però a l’any 2007 se va aprovar la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, de Cala Rajada. Avui creiem que tots els sectors afectats estan contents o còmodes amb la regulació establerta a aquesta Reserva Marina, i també el municipi de Capdepera ha incorporat un valor mediambiental al seu litoral. Però el més important és que vist amb perspectiva tots hem sortit guanyant. Hi quan dic tots, és tota la societat, protegint part del nostre medi marí per les generacions d’ara i per les del futur. Creiem que això és un exemple més que, de vegades, hem de fer l’esforç de renunciar a coses per afavorir un interès general de la societat. 

Cala Rajada sempre ha estat un referent com a port pesquer de Mallorca, però amb la llampuga encara és més. En l’any 2002 la Confraria proposa a l’Ajuntament de Capdepera i a la Conselleria d’Agricultura i Pesca crear una fira per promocionar sa “ llampuga “. Però ho volíem fer amb un format diferent a la majoria de les altres fires. L’Ajuntament de Capdepera i la Direcció General de Pesca  varen creure amb aquesta idea que els vàrem exposar i  vàrem donar tot el suport possible .

El resultat ja sabem quin és, la fira ha suposat un increment del rendiment de la pesca de la llampuga pels pescadors de tota Mallorca, i ha posat a Cala Rajada i el nostre municipi, durant el mes d’octubre, com a referent de fires culinàries, tant per la població resident a Mallorca com pels visitants. 

Aquesta tasca de la Confraria dins l’àmbit social i en defensa des medi ambient li va suposar rebre a l’any 2004 el Premi Alzina del G.O.B. i el premi “Cap Vermell”. 

Per acabar aquesta tasca social, a l’any 2008 la Confraria inicià el projecte de promoure la construcció de habitatges de protecció oficial, que varen ser lliurades a l’any 2012,  la Confraria va aportar el seu solar dels carrers Sant Andreu i Reis Catòlics.

Podem dir que durant aquests 100 anys la Confraria de Pescadors de Cala Rajada ha estat presidida per persones que, a més de estimar aquesta noble professió, han defensat es interessos generals dels pescadors, i que han dut a terme aquesta tasca amb responsabilitat, mirant pel bé comú, representant i defensant el sector pesquer. Aquesta representació del col·lectiu de pescadors i la presa de decisions ha estat possible gràcies al suport de tots aquells pescadors que han format part des Capítol i la Junta General de la Confraria. Fa uns dies, un dels presidents me comentava dos valors dels pescadors, el respecte i solidaritat entre ells. Com milloraríem la Societat si tots ens apliquéssim aquets valors.

Darrerament hem vist la importància de tenir un sector pesquer imprescindible i eficient, tant amb captures, com en transport diari a la llotja de Palma (Opmallorcamar) i la seva comercialització. I això ho dic perquè durant es període de la COVID, quant quasi tots estàvem confinats, els pescadors varen continuar amb la seva activitat per nodrir els mercats de producte, realitzant la seva feina sense protecció perquè no havia mitjans. Això ens ha de fer veure l’important i imprescindible que és tenir i mantenir aquest sector pesquer per a una illa com Mallorca quan ens venen situacions excepcionals.

Realment la situació del sector pesquer és delicada i preocupant, però encara hi ha gent jove que vol ser pescador, pocs, però n’hi ha.  Són noves generacions que els agrada aquesta professió, que respecten el medi marí, i que intenten obtenir un rendiment digne per la seva família. 

Fa unes setmanes llegíem un titular on un professor de l’UIB, que se jubilava, i deia “ de vegades me trob un estrany a la meva terra “, i jo crec que molts de nosaltres de vegades també ens hi trobem. I dic això  perquè si un dia no tenim sector pesquer i no tenim pescadors, molts de nosaltres ens sentirem un poc més estranys, i la nostra societat i poble haurà perdut una activitat econòmica essencial, i un valor social i cultural insubstituïble, i que després no serem a temps de recuperar.

Per tant, després de 100 anys de trajectòria, hem de reconèixer i posar en valor la feina feta i que fa dins tots es àmbits la Confraria de Pescadors.

Avui és un dia per recordar a tots es pescadors, tant treballadors com empresaris, tant els qui anaven embarcats com els que realitzaven feines a terra, a tots aquells que han format part de aquesta gran família que és la Confraria de Pescadors de Cala Rajada.

Gràcies a tots.

Jeroni Ferrer Garau / Secretari (1993- )