" Vist els esdeveniments del plenari de data 18 d’octubre en relació a la modificació de la taxa de fems volem aclarir una sèrie de qüestions que han pogut donar lloc a confusió:

1- En cap moment la recaptació de dita taxa superarà el cost real i previsible del servei tal i com marca la llei.

2- L’increment de recaptació anirà destinat a cobrir aquest servei i no a cobrir els dèficits de la resta de serveis deficitaris.

3- L’expedient inclou els informes favorables econòmics i jurídics i s’ajusta a la legalitat establerta.

Explicar per altre banda, el serveis que han sofert un increment de costs considerable són:  escoletes, centre de dia, neteja viària, salvament, subministraments elèctrics, entre altres. Aquestes pujades s’assumiran amb la nova previsió d’ingressos de 2024 d’acord amb l’evolució tendencial.

Finalment volem manifestar que no hi ha previsió de cap altre pujada d’imposts municipals."