Dilluns, 26 de juny, va tenir lloc la sessió extraordinaria del ple de l’Ajuntament de Capdepera, presidit per la batlessa Mireia  Ferrer, en el que se decidiren les retribucions de l’equip de govern, les dedicacions dels regidors, la formació de la Junta de govern municipal, horaris i periodicitat dels plens, distribucions de regidories, etc... en definitiva l’organització de l’equip de govern i comissions de la propera legislatura. Això si no hi ha canvis en la composició del govern.

Els sous que percebran els regidors de l’equip de govern és el següent:

- Mireia Francesca Ferrer Jaume, com a batlessa amb dedicació exclusiva, al cent per cent, 53.000 euros bruts anuals.

- Agripina Rocha Rodeiro i Manuel Alberto Filgueiras Posada, amb dedicació exclusiva com a tinents batle, al cent per cent, 37.230 euros bruts anuals.

- Paulino Faba Sancho i Sergi Viejo Barba, amb dedicació parcial del 75%, 27.922 euros bruts anuals.

Aquestes quantitats es percebran en 14 pagues, dotze mensuals i una extra pel desembre i altra pel juny, i se’ls donarà d’alta al règim general de la Seguretat Social. Els sous aprovats pels regidors de l'equip de govern són gairebé idèntics als aprovats fa quatre anys (juny 2019), excepte el de la batlesa que s'ha baixat mil euros anuals.

Els regidors rebran 70 euros per assistència als plens i 50  euros per participació en les comissions informatives, quantitats idèntiques a la pasada legislatura.

També s’acordà que els grups polítics de l’ajuntament rebran 160 euros mensuals fixos més una variable de 35 euros per regidor, per a despeses de la seva activitat política.

Aquesta proposta de batlia va ser aprovada amb els 5 vots favorables de l’equip de govern (PP) i l’abstenció de la resta de regidors de l’oposició ( PSIB-PSOE, Més per Capdepera i El Pi)

D’altra banda s’aprovà que els plenaris ordinaris fossin el primer dijous de cada mes a les 19 hores. Aquesta proposta s’aprovà amb deu vots a favor (PP i Més per Capdepera) i 6 abstencions (PSIB.PSOE i El Pi).