La recollida selectiva va pujar un 15% al nostre municipi durant el 2021La recollida de residus al municipi de Capdepera l’any 2021 s’ha tancat amb un 33,7% de recollida selectiva el què suposa un augment del 15% respecte a l’any 2020.

La matèria orgànica ha estat la fracció que més s’ha separat suposant un 12,2% de la recollida selectiva, seguida del vidre amb un 8,5% el cartró amb un 6,9% i els envasos amb un 6,1%.El rècord de separació de residus es va assolir al mes d’agost amb un 40,5% de recollida selectiva, amb un 16,3% de matèria orgànica, un 10,4% d’envasos de vidre, un 7,4% de cartró i un 6,4% d’envasos lleugers.

Aquestes són les xifres per mesos i fraccions de residus:Després de dos anys amb una dinàmica gens habitual, pel que fa a la recollida de residus sòlids, al nostre municipi. La pandèmia, la crisi econòmica, la manca de temporada turística... i més la vaga dels treballadors de recollida de fems, sens dubte han afectat negativament als resultats.

No oblidem que “... en base a la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminants de les Illes Balears, s’ha d’augmentar la separació de residus fins a un 50% al 2021”. L'objectiu evidentment no s'ha assolit malgrat la millora dels percentatges de fems reciclats

Si feim una ullada enrere, aquestes són les xifres: 

Any/ fracció Reciclatge %  Rebuig %  Orgànic %
Any 2017 20,3 % 79,7 % --- 
Any 2018  20,3 % 79,7 %  5,4 % 
Any 2019  20,1 % 79,9 % 4,8 % 
Any 2020  17,8 % 82,2 % 3,3 %
Any 2021  33,7 % 66,3 % 12,2 % 


 De cara al 2022, caldrà fer un canvi d’hàbits i de mentalitat dels usuaris, recordant la importància de selccionar a casa els residus per fraccions i dipositar-les als contenidors corresponents (o treure'l de casa, si som a les zones de recollida "porta a porta"). Recordem s’han de separar els  “ residus reciclables en les diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos lleugers, rebuig i envasos de vidre”. Tot recordant que a cada punt d’aportació hi ha contenidors per a cada fracció. També hi ha petites deixalleries (plaça Constitució i Cap Vermell) i recollida d'oli de cuina en alguns indrets.