Girant l’ullada cap enrere

A N Y  1. 9 8 0  ( SEGONA PART )ABUNDANT I FRENÉTICA ACTIVITAT CONSISTORIAL I VEÏNAL


Arxiu: Bartomeu Melis “Meyme”


L’AJUNTAMENT D’ESQUERRES, A CAPDEPERA, ES MOU

   Moviment del bo i ganes de fer feina es respira a la Sala per part de l’equip de govern municipal. Se succeeixen les sessions corporatives i plenaris que pretenen donar un nou impuls al Consistori encapçalat per Salvador Moll Vaquer, batle socialista amb un  govern d’esquerres (com pertoca).
   Una de les primeres mesures que s’adopten és minvar els aldarulls i escàndols nocturns, en època d’estiu a Cala Rajada –tal volta la localitat amb més soroll de l’illa, cosa que impossibilita el descans dels veïnats o residents de vacances, a més de l’anàrquica circulació de vehicles–, amb patrulles de policies locals, provists de “walkie-talkies”, els quals, amb col•laboració amb la Guàrdia Civil, cuidaran dels carrers de la zones turístiques.
   L’Ajuntament, per tal de donar una solució al problema dels renous i potenciar la seguretat ciutadana, convoca una plaça de sergent de policia local, 2 de caporal i 5 d’agent, de caràcter temporal, per a recolzar la resta d’efectius, i totalitzar una plantilla de 13 policies en base als 5.095 habitants  amb què compta el municipi, que a l’estiu s’incrementen fins a 20.000.    
INAUGURACIONS, CANVIS I DIMISSIONS.
   *  S’inaugura a Cala Rajada una Oficina d’Informació Turística a la cèntrica avinguda de Cala Agulla, número 28, donant compliment a les peticions del veïnats que integren la cada dia més puixant associació “Es Faralló”.
   * La “Cruz de los Caidos”, que durant els llargs anys de dictadura ha tingut el seu emplaçament a la placeta de l’església de Capdepera, és desinstal•lada, amb molta cura, i traslladada al Cementiri municipal, amb una poètica inscripció de l’artista local Joan Nebot “Rai”, que vol fer recordança de tots els que a la guerra moriren, d’un i d’altre costat.
   * El president de la corporació comunica oficialment la dimissió com a batle pedani de l’entitat de població de Cala Rajada, del regidor Mateu Mercant  Sirer. Les causes tenen a veure amb les ocupacions particulars de Mercant, persona considerada molt activa i dinàmica per la gent del port. Aprofita e batle per fer saber que el regidor, segon a la llista socialista als passats  comicis, Antoni Llull Sureda, també ha cessat com membre del consistori gabellí.  

Enfrontament dialèctic entre el batle Salvador Moll i el regidor Joan PascualMUNICIPALITZACIONS I PROJECTES.
* Segons el batle, ha quedat municipalitzat el servei de recollida de fems al municipi. Es recomana que els veïnats treguin les escombraries dins cubs degudament tancats i amb el nom del propietari o número del carrer. Si no es fa així, s’imposaran fortes sancions. El camió de recollida passarà pels domicilis en dies alterns. Els vidres, metalls, elements incombustibles, cartró , fusta i objectes voluminosos han d’anar a part, avisant els veïns a l’ajuntament per a sol•licitar la seva retirada. Els hotels, bars i restaurants habilitaran zones per a emmagatzemar-ho fins a l’arribada del servei de recollida.
*  S’asfalten i condicionen els camins rurals de Son Terrassa, na Ferrera i ses Talaioles.
* Es posa en marxa la grua municipal per a la retirada de vehicles mal estacionats a la via pública.
* Es realitza un projecte per dotar d’una escala el carreró del Recreo (avui, Rei Sanç) que li doni continuïtat fins a unir-se amb la via que condueix a s’Alzinar.
* Un altre projecte en marxa és la creació d’una guarderia infantil a Capdepera i l’ampliació de les escoles de Cala Rajada, amb dues aules.
* S’instal•len a Cala Rajada noves làpides de denominació dels carrers, amb la deguda retolació dels edificis.


Instantànees de CapdeperaPRESSUPOSTOS I MILLORES.

*  Es dóna resposta a la petició de la Junta Local de Sanitat per a elaborar un projecte d’arranjament de l’escorxador municipal de Vila Roja. S’ha començat tallant el pins que hi havia al pati i que tenien més de mig segle de vida.
* L’adquisició d’un tractor per a efectuar la neteja de les platges del terme, la prolongació del passeig marítim (Avinguda Amèrica) des de Son Moll a sa Pedruscada, la construcció d’un mercat cobert  i d’un ambulatori mèdic a Capdepera, són temes que estan en marxa, segons diu el batle.
* Pressupost municipal per a 1980: 75 milions de pessetes, davant els 35 milions del exercici anterior. A 16.053.580 pessetes puja la recaptació municipal en concepte de llicències d’obra.
* Un total de 175 senyals de trànsit restaran instal•lades, repartides entre els punts neuràlgics del municipi i les vies de comunicació urbana. (Els veïnats consideren desmesurada aquesta iniciativa. La “vox populi” ja comença a anomenar  Cala Rajada com “Cala Disco” i els maliciosos comenten que si els senyals, en lloc de ser amb fons vermell, fossin de color blau, no n’haurien posat tants).


Instantànees de Cala Rajada i la SalaCONTRACTES I DESIGNACIONS
.
   *  Són contractats els senyors Joan Cabrer i Manel Pérez com a assessors tècnico-jurídics, amb uns emoluments de 45.000 pessetes mensuals.
   * L’Ajuntament  remet telegrama al president del Govern, Adolfo Suárez, en petició d’autonomia per a les Illes Balears.
   *  Nicolau Alzina, president d’Urbanisme, es queixa del volum de la feina al seu departament i sol•licita un zelador d’obres. Francesc Terrassa, a l’opossició per UCD, posa en dubte l’argument d’Alzina. (Al llarg del temps, Terrassa aconseguirà el més preuat dels seus somnis: convertir-se en l’amo del departament).
   * Per designació del Col.legi de Secretaris i Interventors d’Administració Local arriba a Capdepera el senyor Julian Garcia-Sotoca Oliva, madrileny, el qual ostentarà el càrrec de Secretari de l’Ajuntament fins al 2011, cessant  el funcionari Pere Bonnín Fernàndez, com a secretari accidental. 
CANVI DE DIRECTIVA A L’ASSOCIACIÓ “ES FARALLÓ
   L’assemblea general de l’associació “Es Faralló” se celebra al Cinema Juva de Cala Rajada. A causa que la reunió es demora prop d’ una hora, la meitat dels assistents abandona la sala, deixant una escassa minoria d’associats.  S’havia de renovar al 50 per cent dels membres de la Junta Directiva i, per l’esmentat endarreriment de l’inici, de quasi un centenar de socis en quedaren 27.
   Mentre tracten de localitzar més gent d’entre la que havia abandonat el teatre, es llegeix l’acta de la sessió anterior i es dóna compte de la memòria de tresoreria, amb uns ingressos de 209.068 pessetes i 68.981 de despeses.   
    El quorum, en segona convocatòria, és suficient i es passa a renovar els càrrecs de la Junta que deixen vacants Gabriel Flaquer Terrassa, com a vice-president, i Felipe Cardiel, com a vocal, refermant-se, juntament amb el president, la resta de membres que correspon cessar. Realitzades les votacions i escrutini, la cirectiva de “Es Faralló” passa a ser la següent: Joan Vaquer Garau, president; Jeroni Juan, vicepresident; Guillem Garau, secretari  i Manuel Leal Conde, tresorer. Els vocals són: Guillerm Esteve, Walter Bloch, Gabriel Bernat, Luís Cumberlege, Llorenç Tous, Gabriel Alzina i Sebastià Serrano. 
 ADJUDICACIÓ DE LES PLATGES

   *  L’adjudicació definitiva per a l’explotació dels bars i demés instal•lacions a les platges suposa la convocatòria d’un plenari extraordinari de l’ajuntament, amb nombrossa expectació popular sustentada per “Es Faralló”.
   La platja de Cala Agulla, per primer cop, serà l’associació esmentada qui la gestioni per dos milions de pessetes –la qual cosa suposarà aquesta quantitat com a superàvit per a les arques municipals, en rel.lació a l’exercici de 1.979–, per la qual cosa “Es Faralló” ha subscrit un crèdit de 4 milions, amb una entitat bancària.


Panoràmica parcial de Cala Agulla

   Tant el xibiu particular de Gabriel Balaguer, a s’Entrador de l’Agulla (considerat el gran perdedor en la contesa de beneficiar-se de les extraordinàries recaptacions de la platja més gran del litoral gabellí), com el que es troba sobre la platja de Son Moll, regentat per l’associació del mateix nom, hauran d’abonar 700.000 pessetes, amb la seguretat que els beneficis dels tres establiments reverteixin en millores per a les respectives zones.


Platja de Son Moll

   Pel que respecta a l’associació Font de Sa Cala, aquesta entitat haurà de fer front a idèntica quantitat que la dels dos concessionaris anteriors. El representant de Sa Cala que signa la sol•licitud és el regidor integrant de l’oposició municipal més jove que hi ha hagut mai al consistori, Joan Pascual Amorós, també membre de la directiva de l’associació veïnal, el qual ha sabut jugar bé les cartes (allissonat pel veterà exregidor i home fort d’aquell indret, Antoni Moll) dins l’entramat de l’equip de govern, per aconseguir accedir al concurs-subhasta de les platges en igualtat de condicions.


Platja de Sa Font de Sa CalaNEIX LA REVISTA “CAP VERMELL”
   El 18 de desembre, que és la festa de l’Esperança a Capdepera, neix aquesta publicació, la revista “Cap Vermell”, en format de paper, precursora de l’actual edició digital. Els autors del número 0 que enceta els 30 anys, recentment celebrats, reparteixen, des de l’església a sa Creu, a la sortida de la processó, amb molta expectació popular i tota una sorpresa, entre la nombrosa gent que circula pel carrer, el primer exemplar de “Cap Vermell” que s’anuncia com a Butlletí de l’Obra Cultural Balear al municipi de Capdepera i situa la redacció en el núm. 43 del carrer del Port d’aquesta localitat.


Revista Cap Vermell, el número zero i presentació

   Joan Nebot, Biel Pérez, Angel López, Miquel Flaquer, Cati Bel Cursach, Margalida Reïxach, Ani Muñoz, Mari Germa Melis, Joana Colom, Jaume Fuster, Maria del Carme Fuster, Vicenç Nadal, Maria Vives i Antoni Garau integren l’“staff” de “Cap Vermell”, que manifesta la seva pretensió en ser una finestra oberta a tots, plural, de diàleg, adreçada als gabellins i cala-ra-jaders i a tots els d’aquí que es troben lluny del municipi.
   Les seccions “Pes cap que crema”, “Plaça des Sitjar”, “Nus en paraules”, “¿Per què?”, “Entrevistes”, “L’esvoranc”, els esports i la crònica social completen el contingut de la nova criatura literària.
Per molts d’anys…!!!                               


BARTOMEU MELIS "MEYME"