L'Ajuntament de Capdepera ha convocat places de funcionari de carrera ES (Educador/a social) i TE (Treballador/a social ), la publicació de l'anunci al BOE de la convocatòria de TS i ES es va publicar el dia 13 d'agost.

El BOE diu textualment: "El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»."

Per tant, el termini va començar el passat divendres.