SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 85AG/15
DATA: DISSABTE, dia 13/JUNY/ 2015.
HORA: 12:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA 

I.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

II.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES.

III.- PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

IV.- ELECCIÓ DEL BATLE O BATLESSA

V.- JURAMENT O PROMESA DEL BATLE O BATLESSA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC.

VI.- DONAR COMPTE DE LES EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ.

VII.- ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ.

  
Capdepera, 9 de juny de 2015.El Batle en funcions,
 Rafel Fernández Mallol.