SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 78AG/15
DATA: DIJOUS, dia 4/JUNY/ 2015.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

  

ACTA ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ SESSIÓ ANTERIOR 07.05.15.

II.- EXP. INTER.NÚM 12/2015: MODIFICACIÓ TARIFES APARCAMENT PLATJA CALA AGULLA.. 

III.-  APROVACIÓ MODELS: - DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS.

- DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS.

IV.- DECRETS I RESOLUCIONS 

V.-  PRECS I PREGUNTES


Capdepera, 2 de juny de 2015.

El Batle en funcions,
Rafel Fenández Mallol.