El club de la tercera Edat "Ca Nostra" convoca una assemblea per dia 11 de juny

  L'assemblea del Club Ca Nostra esta convocada per dia 11 de juny, a les  19 i 19,30 hores (primera i segona convocatòria) en el local social del Club.

L'ordre del dia és el següent:

1. Lectura i aprovació, si cal de l'acta anterior
2. Informe del president
3. Estat de comptes i balanç
4.  Renovació de la Junta directiva
5. Precs i preguntes