BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER A L’ANY 2015.
 L’Ajuntament de Capdepera, prenent com a base els articles 23 i 26 del Reglament municipal de normalització lingüística, acorda aquesta convocatòria de subvencions per a la normalització a les empreses municipals, amb els següents objectius:
- Garantir i estendre la presència de la llengua catalana al món empresarial juntament amb la resta de llengües pròpies del sector turístic d’aquest municipi,
- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.
- Donar difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Aquestes subvencions es regeixen, doncs, per les bases següents.
 -  Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades durant l’any 2015, referides a:
• Rètols comercials i de vehicles.
• Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.
• Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...). 

 Les subvencions a què es refereix la base anterior tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes per la llei o per aquestes bases, i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

- En poden ser beneficiàries: Les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades en el terme municipal de Capdepera.

- Durant l’exercici pressupostari de 2015 es destina la quantitat de 600€, amb càrrec a la partida pressupostària 330/482024, de subvencions per normalització lingüística de comerços municipals, a les subvencions per a la normalització lingüística a les empreses, per als conceptes de rètols comercials i de vehicles, edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català i edició o impressió de documents publicitaris o administratius que incloguin el català,

-  La concessió d’aquestes subvencions es farà fins al límit de les quanties establertes a la base anterior i es durà a terme mitjançant règim de concurrència competitiva. En cas de ser insuficient el crèdit pressupostari hom s’estarà a l’ordre de presentació de les sol·licituds.

- Aquesta convocatòria s’exposarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Capdepera.

Documentació completa al PDF: