SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 11AG/15
DATA: DIJOUS, dia 5/FEBRER/ 2015.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial. 

ORDRE DEL DIA

 I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 1.12.14 I 10.12.14 

II.- EXP. NÚM. 7AG/15: CAPDEPERA, ZONA DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA. 

III.- EXP. NÚM. 9AG/15: APROVACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.

IV.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST. 

V.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VI.-
  PRECS I PREGUNTES

 Capdepera, 3 de febrer de 2015


El Batle,

Rafel Fernández Mallol.