CONVOCATÒRIA de SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 

EXP. NÚM: 169AG/13
DATA: DIMECRES, dia 16/OCTUBRE/ 2013.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial. 

ORDRE DEL DIA

 I.- EXP. NÚM. 151AG/13: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME.

II.- EXP. INTER NÚM.29/2013: APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2012.

III.- EXP. INTER NÚM. 30/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IIVTNU .

IV.- EXP. INTER NÚM. 32/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA.

V.- EXP. INTER NÚM. 33/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA D’ESTIU.

VI.- EXP. INTER NÚM. 34/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA D’ADULTS.

VII.-  EXP. INTER  NÚM. 35/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS A L’ESCOLA DE MÚSICA.

VIII.- EXP. INTER NÚM. 36/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ÚS D’INSTAL·LACIONS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

IX.- EXP. INTER NÚM. 37/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS.

X.- EXP. INTER NÚM. 38/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CANERA MUNICIPAL.

XI.- EXP. INTER NÚM. 39/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER AL CONTROL POSTERIOR A L’INICI DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA.

XII.-  EXP. INTER NÚM. 40/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

XIII.- EXP. INTER NÚM. 41/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

XIV.-  EXP. INTER NÚM. 42/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IAE.

XV.- EXP. INTER NÚM. 43/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE(CIJ)DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

XVI.- EXP. INTER NÚM. 44/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.

XVII.- EXP. INTER NÚM. 45/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES I TRIBUNES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.

XVIII.- EXP. INTER NÚM. 46/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.

XIX.- EXP. INTER NÚM. 47/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A TRAVÉS DE CAPDEPERA RÀDIO.

XX.- EXP. INTER NÚM. 48/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT I CÀRREGA O DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE.

XXI.- EXP. INTER NÚM. 49/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA I VISITA AL CASAL MELIS CURSACH.

XXII.- EXP. INTER 52/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULA LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, COL·LOCACIÓ BARRAQUES I CASETES DE VENDA.

XXIII.- EXP. INTER 53/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I SIMILARS

XXIV.- EXP. INTER 54/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS MOTIVATS PER ESPECTACLES, TRANSPORTS I ALTRES.

XXV.- EXP. INTER 55/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

XXVI.- EXP. INTER 56/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

XXVII.- EXP. INTER 57/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

XXVIII.- EXP. INTER 58/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOCIÓ DEL PAVIMENT O VORAVIA A LA VIA PÚBLICA.

 

Capdepera, 14 d’octubre de 2013.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.