SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 
CONVOCATÒRIA 

EXP. NÚM:165AG/13
DATA: DIJOUS, dia 3/OCTUBRE/ 2013.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

       

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA  (ILLES BALEARS)
ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 5.09.13   

II.- EXP. NÚM. 151AG/2013: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME.

III.- EXP. INTER 23/2013: ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL BE MOBLE ”CAMIÓ CISTERNA MATRÍCULA 4092-GJY.

IV.-  EXP. INTER 51/2013: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

V.- EXP. NÚM. 164AG/2013: PROPOSTA PSOE-UCAP-PSM-EN I EG: SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA.

VI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

VII.- PRECS I PREGUNTES

 

Capdepera, 1 d’octubre de 2013.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.