EXERCICI 2022/2023
ASSEMBLEA GENERAL de l'Associació "Sol Naixent" de Cala Rajada 
( J.M,V. Vocal de Comunicació)L'Associació de la Tercera Edat "Sol Naixent" de Cala Rajada, té el local social en un edifici municipal situat en el carrer Xuclamel, nº. 33 i consta d'Oficina, tres W.C., cuina, dos salons: pis i planta baixa, pati, bar i traster. Al denominat "Club de la Tercera Edat" es duen a terme activitats de caràcter lúdic, i també físic, per a millorar la qualitat de vida dels associats, fomentant les relacions socials, augmentant el benestar de tots, fent possible la participació activa en les seves vides, prevenint situacions de possible dependència en el seu àmbit col·lectiu. Els Associats de la Tercera Edat i jubilats en general inscrits a la llar d'ancians de Cala Rajada, són en nombre de 417. La temporalització va des del 1 gener de 2022 a 31 de desembre mateix any.

MEMÒRIA D'ACTUACIONS:
El programa d'activitats s'enquadra en el marc de la convocatòria d'actuacions per desenvolupar projectes de promoció sociocultural i per a potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran, anys 2022/23 una volta, sembla, haver superat la pandèmia que va paralitzar les associacions de majors. Per això, atès el que estableixen les normes de l'esmentada convocatòria, "Sol Naixent", any rere any, posa en marxa un programa amb un seguit d'activitats encaminades a assolir els fins que els estatuts recullen i que regeixen la creació d'aquesta entitat.

Portar a terme el programa en qüestió suposa que l'associació ha d'incórrer en despeses de caràcter humà, mitjançant monitors especialitzats en les diferents matèries que s'imparteixen a 150 persones, en grups d'ambdós sexes (classes de ball, treballs manuals, gimnàstica, excursions, visites culturals mitjançant transport per a desplaçaments o informàtica i tai-txí). Els objectius generals que l'associació pretén obtenir, en l'elaboració del programa, és obtenir un bon nivell d'autonomia i benestar individual, endarrerint les situacions de dependència, millorar la qualitat de vida de les persones majors, i fomentar la salut mitjançant formes de vida sana y hàbits saludables.

Pel que respecte al present exercici, any 2022, el grau de compliment dels objectius marcats en cada activitat han restat aconseguits i s'ha aconseguit, dintre dels reduïts paràmetres que els protocols sanitaris han permès, poder continuar més endavant, en propers exercicis, haguen-se duit a terme el programa que recull l'ample ventall d'activitats esmentat més amunt. Ressaltar l'aspecte positiu i enriquidor del projecte en el seu conjunt, ja que ha donat l'oportunitat als participants/usuaris de poder realitzar activitats que des de múltiples àmbits les reporten un benefici.

Amb la transcripció de les dades amb les quals comptam, gràcies a la col·laboració del Vocal de Comunicació de l'entitat J.M. V. , en català, permeteu-nos, benvolguts lectors, continuar amb castellà el que resta de la informació, que ens facilita "Canyero", redactada en aquesta llengua. Vet aquí:

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 16 novembre 2022: (Transcribimos del Acta de la sesión):

Presidieron la Asamblea el Alcalde de Capdepera, Rafael Fernández Mallol; el concejal de Bienestar Social y de Tercera  Edad, Javier García Sánchez: el presidente de la Asociación, José María Navarro Llop y la totalidad de directivos de la Junta de esta entidad, en número de 15.

El acta de la última asamblea celebrada pre-pandemia, de fecha 5 de diciembre de 2018, leída por el secretario Gabriel Bernat Forteza, fue aprobada por la totalidad de los asistentes, como, asimismo, recibió el plácet asociativo  el informe de  cuentas y resultados   ( expuesto en los tablones de la oficina del Club) del que dió cuenta el tesorero Lorenzo Alzina Nebot, significándose que de los 417 socios en activo existentes a día de hoy, 378 tienen, al día de hoy, abonada su cuota anual.

El presidente Navarro agradeció al Ayuntamiento de Capdepera, en la presencia del señor Alcalde, la subvención recibida correspondiente al último ejercicio y, también, la instalación del nuevo sistema de aire acondicionado, tan anhelado por todos. Patentizó, asimismo,  su satisfacción por el mantenimiento y conservación del local social, propiedad municipal, tanto al Ayuntamiento como al Consell Insular de Mallorca, a cuyo organismo se ha solicitado la continuidad de los talleres de memoria semanal para un grupo de 16 participantes.

Se comunicó que, por prolongada enfermedad del director de la Coral “Sol Naixent”, señor José Llull Aguiló, dicha formación ha quedo en suspenso – no habiendo podido participar en el concierto anual de Santa Cecilia --, sin detrimento de que, los “cantaires” que así lo deseen, puedan integrarse a la Coral “Ca Nostra” de Capdepera, a la espera de una mejoría, en su enfermedad, del señor Llull.

Se señaló que, a los efectos de preparación de renovación de Junta Directiva, con motivo de expirar dentro de poco tiempo la vigencia de la actual, se convocará, en enero Asamblea extraordinaria con la finalidad de presentación de candidaturas.

El presidente propuso nombrar a la extinta Margarita Santandreu Morató, que fue secretaria de “Sol Naixent”, malogradamente desaparecida, “Socia de honor”, a título póstumo,  propuesta que fue refrendada por la Asamblea.  Agradecióse al asociado Bartolomé Melis Melis su desinteresada y altruista colaboración en cuánto a la administración de los distintos departamentos de oficina del Club.


Finalmente, y previo al brindis con refrigerio y vino español, el Alcalde Fernández felicitó a Presidente y Junta Directiva y también al centenar de socios allí presentes por el funcionamiento de la asociación, lo cual – dijo—“espero continúe siendo modélica”. Y avanzó Fernández que, en inminentes fechas, se cerrará oficialmente el traspaso de propiedad del edificio de “Sol Naixent” desde el Consell Insular hacia el Ayuntamiento, lo cual propiciará que el Consistorio de Capdepera pueda aplicarse con más énfasis en beneficio de esta entidad.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


JMV