Obres després de Setmana Santa. MÉS per Capdepera ha rebut moltes queixes de veïns d’aquest poble, davant la proliferació d’obres en zones de gran afluència turística de Cala Rajada després de la Setmana Santa i que, en algun cas, encara continuen en ple mes de maig, sobretot en establiments turístics.

 Tot i que la normativa local estableix que no es permetran obres d’aixecament d’estructures amb posterioritat a la Setmana Santa, el cert és que hi ha treballs que creen més molèsties a turistes i veïns que no l’execució d’una estructura, com ara el tall de rajoles amb màquines de disc o reformes interiors que sovint produeixen renous estridents, trànsit de camions, talls de carrers, etc. La falta de previsió dels responsables d’aquestes obres el que fa és transmetre una imatge molt dolenta als visitants, que es veuen obligats a conviure amb renou, pols, trasllat de materials al costat de terrasses de bars, etc.
 
 És per això que des de MÉS instam l'equip de govern de l'Ajuntament perquè convoqui els partits polítics amb representació municipal, amb caràcter d’urgència, així com els representants del sector turístic i de la construcció, per arribar a un acord de cara a properes temporades turístiques, que impedesqui l’execució de determinades obres en zones de gran afluència de turistes, a partir de la Setmana Santa, o si més no a partir del mes de maig.
 
  Tasques que pot fer la brigada. En el darrer Ple es va aprovar, amb l’abstenció de MÉS, l’amortització d’una sèrie de places de la Brigada Municipal, com a conseqüència de la jubilació d’alguns treballadors, entre altres causes. Resulta, però, que les persones que han deixat de fer feina en els darreres anys a la Brigada, i que no han estat substituïdes, tenien coneixements de picapedrer.
 
  D'aquesta forma, amb cada vegada menys personal per fer feines relacionades amb tals oficis, l'Ajuntament comana aquests treballs a empreses externes, quan perfectament els podria dur a terme la Brigada, amb el personal adient i una bona planificació, com ara determinades obres en la via pública.
 
 Per aquest motiu, MÉS per Capdepera seguirà insistint en la necessitat que en el futur es doti la Brigada Municipal dels mitjans personals i materials suficients per dur a terme més tasques de les que ja fa, que són moltes i suposen un important estalvi per a les arques municipals.
 

 MÉS per Capdepera