Image

L'equip de govern, per segona vegada, du a plenari la contractació de recollida i transport de residus sòlids

DATA: dimarts, dia 11 /MARÇ/2008

HORA: 14:15 H

LLOC: sala d'actes de la Casa Consistorial

 

ORDRE DEL DIA

I.Aprovació acta sessió anterior ( 04/03/08)

II.-EXP Nº 41AG/08: CONTRACTACIÓ: SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DEL RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA.
 

               Capdepera, 7 març de 2008

               El batle, Bartomeu Alzina Sureda