BAN

Amb motiu de la celebració de les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià, i atès que és competència d'aquesta Batlia assegurar la pacífica convivència i la utilització, també pacífica, de les vies i espais públics perquè aquestes festes es desenvolupin i transcorrin amb normalitat, d'acord amb la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de seguretat ciutadana, i en relació amb el Reglament general de policia, d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Reial Decret 2816/82, de 27 d'agost, es dicta el present ban, i en conseqüència:

1. Es prohibeix qualsevol´ús d'artefactes pirotècnics (petards, coets, traques...) que puguin pertorbar la convivència ciutadana, la utilització pacífica de les vies i espais públics, el desenvolupament normal dels foguerons i la resta d'actes col·lectius de Sant Antoni i Sant Sebastià.

2. S'autoritza els i les agents de Policia Local perquè, en casque l'ús d'artefactes pirotècnics abans esmentats suposi un risc per a persones i béns, es procedeixi a la seva immdiata retirada i custòdia.

Capdepera, 11 de gener de 2008

El Batle, Bartomeu Alzina Sureda