L'empresa SALGABE SL,  que quedà en segon lloc en el concurs, es fa càrrec del servei


D'esquerra a dreta, Nicolau Balaguer, propietari de SALGABE, Carlos Llull, coordinador de SALGABE, Javi Garcia, regidor de Medi Ambient, i un dels socorristes. 

 

La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc dia 25 de setembre de 2015 va acordar, d’acord amb el dictamen 103/2015 del Consell Cosultiu, resoldre el contracte de serveis de prevenció, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Capdepera adjudicat a l’entitat MARSAVE MALLORCA,S.L, per incompliment culpable del contractista. 

A partir de dia 28 de setembre de 2015, aquest servei el prestarà l’empresa SALGABE,S.L mitjançant contracte menor fins a la finalització de la temporada turística. 

Aquest és el comunicat emès per l’Ajuntament de Capdepera. 

Ara bé el procés fins arribar a aquesta situació ha estat llarg. Practicament ha durat tot l'estiu. 
Cal recordar que dia 22 d’abril de 2015 se formalitzà el contracte (adjudicat el 14 del mateix mes) amb MARSAVE MALLORCA SL per un import d’adjudicació de 214.775 euros amb IVA inclòs.
Prèviament hi va haver tot el procés d’adjudicació en el que quedaren les ofertes de dues empreses SALGABE, SL i MARSAVE MALLORCA,SL. Després d’haver de fer un nou informe sobre els criteris avaluables , les puntuacions van ser :
SALGABE,S.L: 72,2 punts (criteris subjectius 29,5 + criteris objectius 32,7 + oferta econòmica 10)
 MARSAVE MALLORCA,S.L 76,62 punts (criteris subjectius 36.6 + criteris objectius 25 + oferta econòmica 15,02) “En conseqüència, la Mesa de Contractació a la vista de la nova puntuació es ratifica en l’elevació de proposta d’adjudicació, que va realitzar dia 27 de març de 2015 a favor de l’empresa MARSAVE MALLORCA,S.L, per ésser l’oferta econòmicament més avantatjosa” .  
Al mateix acta d’adjudicació el representant de l’oferta no guanyadora comentava “El Sr. Balaguer sol·licita que es realitzi el seguiment del contracte i que l’empresa adjudicatària compleixi amb els plecs i amb les millores ofertes" .
Segons el regidor de Medi Ambient, Javi Garcia, quan va començar la seva tasca com a regidor va rebre nombroses queixes d’incompliment per part de l’empresa adjudicatària que afectaven tant a l’àmbit material, com als treballadors, trobant-se amb l’inexistència d’un coordinador de platges exclusiu per Capdepera.
Verificats aquests incompliments s’obrí un procés sancionador que va ser remès al Consell Consultiu amb la proposta de rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària per incompliment. El Consultiu una vegada estudiat l’informe remès des de l’Ajuntament, en el que anaven incloses la relació de deficiències detectades i les al·legacions de l’empresa, va confirma la proposta de rescissió de contracte. Aquesta notificació arribà dijous 24 de setembre, s’informà als representants de l’oposició municipal i s’iniciaren totes els gestions per a garantir el servei de salvament i socorrisme a les platges de Capdepera, comptant amb l’empresa que quedà en segon lloc en concurs.
La junta de govern de dia 25 de setembre va acordar resoldre el contracte amb MARSAVE MALLORCA, SL.