Aquest canvi suposa una adaptació dels estatuts i que l'entitat passi a ser controlada des del punt de vista pressupostari i comptable pel departament d'Intervenció de l'Ajuntament
La convocatòria realitzada el passat dia 10, a la sala de plens de l'Ajuntament, comptà amb una nombrosa assistència dels membres del Patronat, desset, i fou presidida pel batle Rafel Fernández. Aquest va retre compte de la decisió del ple de la corporació municipal, del 21 d'octubre, que acordà canviar la personalitat jurídica del Patronat, el qual, des de l'any 2006, ha funcionat com una institució privada, tot i administrar un patrimoni públic municipal. Seguir per aquest camí implicaria, segons la legislació vigent, que el Patronat es veiés abocat a augmentar el patrimoni gestionat de forma que els béns públics dels quals disposa actualment suposassin menys del 50% del total. Complir aquest requisit feia inviable l'actual model de funcionament, per la qual cosa s'acceptà deixar sense efecte l'acord d'administració de l'any 2006.

A conseqüència d'aquesta decisió va sorgir la necessitat d'ajustar els estatuts originals i les actuacions a allò exigible legalment, d'acord amb el seu caràcter de fundació pública local. A partir d'ara, la comptabilitat del Patronat es durà des del departament d'Intervenció de l'Ajuntament; el secretari de la fundació serà un funcionari municipal, així com l'interventor.

Tot seguit es va fer una primera lectura dels estatuts adaptats la nova exigència legal i administrativa. Durant aquesta lectura es varen fer una sèrie de precisions. Després, el president comunicà la necessitat d'elegir una empresa que auditi els comptes del Patronat en els darrers cinc anys. Es decidí que aquesta auditoria s'encarregui a l'empresa que presenti la proposta més econòmica. La integració dels comptes del Patronat en els de l'Ajuntament implica, precisament, que hagin de ser igualment auditats.

 

Com a conseqüència dels canvis administratius aprovats, els pressupostos del Patronat per a l'any 2015 s'han d'incloure dins els de l'Ajuntament, una tasca urgent, ja que el plenari per a aprovar-los s'ha de convocar en les properes setmanes. Donada la urgència i la necessitat de concretar el pressupost, s'acordà una nova convocatòria del Patronat, de forma imminent.

També es donà compte d'una carta del CEIP S'Alzinar, que informa d'un treball de camp a realitzar dins el Castell i en els seus voltants, pel alumnes de 5è i 6è. El projecte consisteix a estudiar l'indret, a base de fotografies, mostres de fulles, confecció d'un herbari i altres activitats que s'han de dur a terme amb rigor i metodologia científica.

Per acabar, es posà damunt la taula una sol·licitud d'ajuda econòmica (1.500 €) perquè els arqueòlegs que treballen en el Castell poguessin assistir a la IX Biennal de la Restauració i Gestió del Patrimoni Històric, a celebrar a Valladolid entre els dies 13 i 16 de novembre, és a dir, el passat cap de setmana. S'interpretà que era una forma de donar a conèixer el Castell i el compromís de millorar la gestió del patrimoni històric.