Mónica Viejo i Isabel Blanes (aquesta sense assumir cap àrea) assoleixen el càrrec de regidores i s'incorporen oficialment a l'equip de govern.

A partir d'ara, el batle també controlarà Hisenda.

L'Ajuntament aprova una moció contra les prospeccions petrolíferes.Amb l’absència de Mateu Melis i Carme Riera, i després que s’aprovàs l’acta de la sessió anterior, es van debatre els punts de l’ordre del dia, que no donaren per a grans controvèrsies i el resum dels quals, més o manco, és el següent:
  
EXP. NÚM. 38AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA SUBSTITUTA DE LA SRA. MÓNICA VIEJO BECERRA.

EXP. NÚM. 39AG/2014: PRESA DE POSSESSIÓ DE REGIDORA SUBSTITUTA DE LA SRA. ISABEL BLANES GAYÀ.

 
- Es tractava, simplement,  –una vegada fets els tràmits legals pertinents– de donar forma a la presa de possessió de les noves regidores que s’han incorporat a l’equip de govern, després de la sortida de Sebastià Sureda i Maribel Llabata.

 EXP. INTER NÚM. 8/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA ICIO.
Mentiríem si diguéssim que ho vam entendre del tot, però la cosa va de la notificació, o facturació, o el que sigui, de la liquidació definitiva de l’impost sobre construccions. Sembla que fins ara, com hem pogut veure recentment, la cosa anava una mica de qualsevol manera. I això, aquest assumpte, el tema, s’aprovà amb vuit vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.
 
EXP. NÚM. EXP. NÚM. 154GMA/2013: ESTUDI DE REVISIÓ DE TARIFES DE SUBMINISTRAMENT DE “DISTRIBUCIONES NA TACONERA,C.B”
Per alguna raó (?) el punt queda damunt la taula, a expenses de ser debatut en comissió.
 
EXP. NÚM. 43AG/2014: PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: PLA D’ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
Defensà la moció en Joan Ferrer, demanant que en el 2014 se’n parli i es planifiqui, i que en el pressupost del 2015 ja es contempli alguna partida per tal que els espais públics siguin més accessibles. El batle va dir que ja hi havia un pla endegat amb el Consell de Mallorca, i es va mostrar d’acord a fer-hi un lloc, sigui quin sigui, en els comptes de l’any que ve.
S’aprovà per unanimitat.

PROPOSTA PARTIT POPULAR DE CAPDEPERA: REBUIG A LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES A LES ILLES BALEARS.  
També Joan Ferrer va defensar aquesta moció que consisteix a rebutjar prospeccions petrolíferes en el Mar Balear, i així expressar-ho davant les més altes instàncies. A petició del representant de MÉS, Pere Fuster, s’hi afegí un punt en què es demana expressament als representants de les Illes en el parlament espanyol que votin contra qualsevol proposta de prospecció. S’aprovà per unanimitat.
 
Tot seguit, el batle va donar compte de la redistribució d’àrees i dedicacions, després dels canvis que s’han produït en el si del consistori. Bàsicament, ho resumirem així: Albert Llull cedeix Esports a Fernando Martínez, i passa a comptar amb una dedicació només del 50%. Carme Riera es fa càrrec del Patronat del Castell. Mónica Viejo assumeix Vies i Obres, Cementeri i Protecció Civil. Mateu Melis i Isabel Blanes es queden sense dedicació ni cap àrea de responsabilitat. El batle controlarà Hisensa. I la resta, si fa no fa, continua igual.
 
Per via d’urgència es va aprovar, per unanimitat, l’adhesió al Dia de la Dona, que se commemora el proper dia 8. Va llegir-ne el manifest la regidora Ivon Renaud.

En l’apartat de precs i preguntes, aquestes són les qüestions per les quals es van interessar els representants de l’oposició
 
PP
-  Mercat Medieval, tipus de paradetes.
-  Escoles d’estiu 2014, preus.
-  Obres en el Centre Melis Cursach.
-  Obertura i explotació piscina.
-  Estiu esportiu.
-  Normes Subsidiàries.
-  Parada busos plaça Constitució
-  Control d’infraccions urbanístiques.
-  Clots avinguda de Cala Gat.
 
PSM-ENTESA
 
-  Piscina.
-  Catàleg de llocs de feina i possibles explicacions demanades per Delegació del Govern.
-  Reforma Passeig Marítim.
-  Actuacions a fer a Cala Rajada amb la partida no invertida a l’abocador.
-  Asfaltatge de carrers que necessitarien obres de clavegueram.
-  Cadires en espais públics.
-  Senyalització d’ancoratges a Cala Gat.
-  Cursos cuina SOIB.