Convocatòria de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera

Expedient núm.: PLN/2020/5
Tipus convocatòria:  ordinària
Data i hora: 11 juny 2020 a les 20:00 hores
Òrgan col·legiat: El Ple

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRI

A) Part resolutiva

  1. Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 6/02/2020; 18/02/2020; 4/03/2020 i 14/04/2020
  2. Expedient 4993/2019. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA
  3. Expedient 2380/2020. MODIFICACIO PLANTILLA DE PERSONAL
  4. Expedient 2497/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa de TAG
  5. Expedient 4420/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa de zelador d'obres (2 places)
  6. Expedient 2356/2020. Planificació i Ordenació de Personal: Creació places integradors o integradores Socials (4 places)
  7. Expedient 1517/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Treballador o Treballadora Social Coordinadora o coordinador de serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Capdepera
  8. URGÈNCIA: Expedient 2429/2020. Aprovació o Modificació d'Ordenança Ajuntament de Capdepera Fiscal Reguladora: SUSPENSIÓ DE LES TARIFES REGULADORES DE LES PARADES DE MERCAT DE L’ORDENANÇA FISCAL. B) Activitat de control
  9. Expedient 1128/2020. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019

10.Expedient 1001/2020. COMPTE AL PLE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ

11.Expedient 1000/2020. REMISSIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN

12.Decrets i Resolucions (llibre oficial)

13.Notes d'objecció (llibre oficial)

 
C) Precs i preguntes