Més de 3'5 milions d'euros pagats durant 2019 per feines que no s'han tret a concurs, i per tant donades a dit, o sense el control de l'interventor, és un disbarat. L'Ajuntament de Capdepera no pot seguir així
En el darrer Ple es va tractar l'informe de l'interventor en el qual es detallen factures per un valor superior als 3'5 milions d'euros pagades durant 2019 “
aprovades amb convalidació de l’omissió de la funció interventora, per no haver-se produït la fiscalització prèvia obligatòria, tramitades com a contractes menors sense complir els requisits pertinents, bé per tractar-se d’empreses amb una facturació superior als 15.000 euros en el cas de serveis o subministraments o dels 40.000 euros en els casos d’obres, o bé per tractar-se de contractes amb una duració superior a l’any”.

Es tracta per tant de contractacions que es fan vulnerant la Llei de Contractes del Sector Públic que estava en vigor el 2019, bé perquè són despeses que es repeteixen anualment, i per tant previsibles, o bé perquè la facturació d'una empresa mitjançant contractes menors va superar els 15.000 € anuals. En conseqüència, són despeses que s'haurien de treure a concurs. Sense comptar les nòmines dels treballadors, aquestes factures suposarien més d'un 25 % de les obligacions reconegudes l'any 2019. Una barbaritat.

Entre aquestes factures n'hi ha de tot tipus: subministrament d'energia, telefonia, neteja dels edificis municipals, construcció i manteniment, feines en instal·lacions elèctriques, publicitat, productes i assistència informàtica, etc. Algunes, com les de subministrament d'energia i telefonia, podrien tenir certa justificació a causa que altres ajuntaments es troben en la mateixa situació, però s'haurien de treure a concurs sense més demora, ja no hi caben més excuses. No pot ser que se segueixi pagant a una companyia elèctrica i a una companyia telefònica sense donar a la resta l'oportunitat de competir. D’altres, com les de neteja d'edificis municipals, es donen a dit i sense concurs, a la mateixa empresa des de fa anys, a raó de més de 70.000 € anuals, quan en realitat es tracta d'un servei que es repeteix constantment. Com és possible?

A banda que s'està incomplint la llei, allò cert és que els beneficiaris sempre solen ser els mateixos, en alguns serveis, obres o subministraments. Així passa en construcció i manteniment, o en feines de caire elèctric, o en publicitat. Per tant, aquests diners van a parar a mans de pocs i la riquesa no es reparteix.

Podríem entendre que algunes despeses, per la seva poca quantia o la diicultat de predir-ne les necessitats, es paguin sense treure el servei a licitació. Però tres quartes parts d'aquestes factures s'haurien de treure a concurs sense cap tipus d'excusa, ja que es tracta de despeses recurrents. Així ho obliga l'actual Llei de Contractes del Sector Públic, sense que l'equip de govern prengui cap mesura concreta per reduir ostensiblement la contractació a dit. Ara aquest informe es remet a la Sindicatura de Comptes, que possiblement tornarà fer les mateixes recomanacions de sempre. Des de Més per Capdepera serem molt reivindicatius en aquest tema a fi de que es licitin la majoria d'aquestes despeses.

 

Més per Capdepera