CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/9
DATA: DIJOUS, dia 04/OCTUBRE/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial 

A) Part resolutiva
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors
2. Expedient 4084/2018. Modificació de Crèdit 24/2018
3. Expedient 4010/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre bens inmobles
4. Expedient 4011/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de recollida de fems
5. Expedient 4019/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic
6. Expedient 3503/2018. Modificación de Ordenanza Municipal Reguladora: DELS MERCATS, FIRES I VENDA AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA

B) Activitat de control
7. Decrets i Resolucions (llibre ocicial)
8. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes