L'oposició aprova la moció per deixar sense efecte l'acord del trasllat de la caserna de la Policia Local al Centre Cap Vermell 

Fa un parell de plens que aquest qui escolta el plenaris i després els resum  per Cap Vermell (de vegades una tasca prou feixuga, d’aquelles que ningú vol fer i donen al darrer que arriba) no publica les cròniques. Per un motiu o altre no l’he pogut escoltar, i fa mal fer els resum d’oïda.

Però la primera impressió que tinc és que el Ple de 6 de setembre, després de tot l’estiu, presentava un  ordre del dia semblava més aviat magre. A part de la proposta de TOTS (això és noticia!) els grups de l’oposició demanant que es torni enrere la decisió del trasllat de la Policia Local al Centre Cap Vermell. Al ple hi faltaren Pilar García (PP) i Maria Orts (MÉS), na  Lucía Gutiérrez (Guanyem)  se va absentar, una vegada començat el ple, per una indisposició.

Anem per olivetes ja que, si bé l’ordre del dia era poca cosa, els prec i preguntes l’acabaren d’omplir.

1. L’aprovació de l’acta  de la sessió anterior (5/7/2018) s’aprovà per assentiment.

2 També s’aprovà la modificació del crèdit de l’empresa pública CAPDEPERA SEGLE XXI, segons vaig entendre per pagar a uns advocats per un recurs de retorn d’IVA a l’Ajuntament. La broma és de 155.000 euros. S’aprovà amb els vots favorables del PSOE (7) i l’abstenció de l’oposició (8)-

3. La proposició dels grups municipals a l’oposició  per “deixar sense efecte la inversió al centre Cap Vermell per al trasllat de la policia Local”, va ser llegida per Pere Fuster de Més. En acabar el batle va voler fer tres puntualitzacions: que l’oposició no va perdre la votació el passat ple per manca d’assistència del regidors de l’oposició, que no hi ha desmantellament del serveis al ciutadà i informació al Centre Cap Vermell i que en el proper plenari d’octubre se donarà de baixa el crèdit per aquesta partida.

En el torn de paraula de Pep Medina, nou portaveu del Partit Popular, i el batle entraren en una picabaralla al voltant d’aquest punt i pel fet que en el anterior ple el batle no el volgués retirar de l’ordre del dia. La picabaralla continuà amb l’intervenció de Pere Fuster de Més, amb manco intensitat. Al final semblava una discussió bizantina, al·ludint a la ètica, comportaments democràtics i de majories polítiques. Com diu la dita  La sang no arribà a riu. 

Con hem dit al començament l’oposició sumà vuit vots a favor i davant els set en contra del PSOE, per tant s’aprova la moció i sembla que la Policia Local no se traslladarà al Centre Cap Vermell i s’haurà de cercar altra solució.

 

4. De decrets i resolucions no hi hagué cap emperò.

5. Tampoc de les notes d’objecció. No tenia molta idea de què es tractava ( ni jo, ni alguns regidors) i se comentà que a partir d’ara en els plens s’havien d’aprovar mensualment les objeccions que fa  l’interventor a algunes despeses o factures.

6. Precs i  preguntes. En aquest punt el portaveu del PP, va dur un llarg llistat, com va dir el mateix, “degut a la falta de continguts del ple i per donar-li una mica de vidilla”.

PP:

- Demanà per la modificació definitiva de la zona de Port. Se’l contestà que no havia arribat l’informe del Consell i que se passarà en el proper ple.

- Escoletes, si els pares han de pagar els mesos que l’infant no va per conservar la plaça.

- Patinets elèctrics.

- Tancament de l’oficina de Turisme de Capdepera, alguns dies de durant les festes

- Problema dels aparcaments de  Cala Rajada

- Canvi del Cap de servei d’Urbanisme. Se l’informa que no ha hagut canvi, no n’hi havaia.

- Endarreriment en els finals d’obra. La regidora reconegué havia endarreriments per diversos motius (deficiències en projectes, vacances de personal...) però que confiava en millorar amb l’incorporació de l’arquitecte.  Com a curiositat informà que el 2018 havien demanat 162 llicencies de les quals 34 estaven resoltes, 110 en tramitació i 18 tornades per revisió. L’any van haver 157 de les quals encara n’hi ha algunes en tramitació (sense especificar quantes)

-  Queixes per la retirada de cartró

- Brutor a Cala Rajada, "mai havia estat tan bruta”

-  Retirada d’un contenidor

- Mals olors a diverses zones del municipi

- Felicitació al batle per la seva actuació en la reforma de la Casa del mar, demanant la dimissió de la consellera de Sanitat “i anteposar els interessos del poble als del partit”.

- Felicitació a Carme Corraliza, regidora de festes, per què malgrat la reducció del capítol de festes, aquestes s’han mantingut igual.

- Reforma del Passeig Marítim. El batle comentà que tot esta consensuat amb la conselleria i els tècnics municipals fan feina. Si no n’hi cap entrebanc i “tot va bé”  pel desembre o gener podrien començar les obres. El batle comentà la col·laboració de Pere Fuster.

-  Pregunta si l’ajuntament ha comprat qualque vehicle elèctric. Resposta: encara no però esta pendent, s’ha obert procediment per la seva compra.

-  Queixes de l’asfalt de Costa de Canyamel i Arquitecte Alomar

 

MÉS per Capdepera.

- Bandes reductores de velocitat d’Avinguda del Pins (ja demanat en plenaris anterior). La regidora demana disculpes però no hi pensà.

- Incidint en tema dels patinets elèctrics i la necessitat de regular el seu ús.

- Insistència en la necessitat d’adobar les voreres i l’asfalt del carrer d’Arquitecte Alomar

- Manca de coordinació entre recollida de fems i trastos i neteja viària.

- Plaça de cap de brigada, pregunta en nom de Guanyem. La contesta va ser que la tasa de reposición prohibeix contractar noves places. En poder ho faran.

- Expedients oberts per OVP durant s’estiu, n’hi ha un quants, quan s’han tancat. Demanen un relació dels expedients oberts, resolts i  executats en els darrers tres anys. Se farà la demanda per escrit.

- Demanaren per les factures en les que l’interventor posa objeccions. Se’l contesta que és per la nova llei de contractació que posa un límit anual. Caldrà treure licitacions de serveis. Curiosament ningú recordà que fa uns mesos Maria Orts va insistir en la quantitat de factures que s’aprovaven amb objeccionsde l’ interventor i el motiu.

- Informació sobre la situació del Pla d’infraestructures, sembla que ja es troba adjudicat, i de la redacció de Pla General Urbà (NNSS)

- Execució dels pressuposts  per asfaltatge de carrer i adobar voreres. Demanen llistat de zones en què s’ha actuat.

- Neteja: queixa de manca de neteja “Cala rajada especialment esta molt bruta”; compliment de freqüències, canvis, reg de carrers “baldeo”, neteja de terrasses...

 

Es Grup

- Ordenança pels patinets elèctrics.

- Brutor a Cala Rajada, els contenidors sempre estan plens, quan se buiden queda brutícia en terra...

- Demana com va la temporada. Li responen que a inici i final de temporada se fa una valoració amb propostes de millora

I això és el que vaig entendre del que allà, a la sala de plens, se parlava.Un qui escoltava