En el passat Ple ordinari de desembre (dijous dia 1) s’aprovà el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2023, que apuja als 22.254.000 euros.El pressupost 2023 s’aprovà amb  els 9 vots a favor de l’equip de govern (PSOE i El Pi), 5 abstencions de Més per Capdepera i Tomeu Moll,  i 3 vots en contra del Partit Popular i Unidas-Podemos.

La liquiditat a desembre de 2022 és de 6.633.979,76 euros (ve a ser el que té l’Ajuntament al banc ), cosa que que suposa el triple de desembre de 2021. O sigui, que queda una doblerada perquè no es gastà tot el pressupostat. En la presentació es justificà amb el fet que la valoració dels ingressos es fa sempre a la baixa i es controla la despesa corrent.

El pressupost creix un 1,98%, per tant l’equip de govern el qualifica de continuista.

Pel que fa als ingressos prevists (estimats per intervenció) apugen als 22.254.000 euros, com hem dit abans, i es desglossen així:

Capítol 1. Imposts directes : 10.500.000 euros (+ 2,74)

Capítol 2. Impost indirectes: 700.000 euros (-30,07%)

Capítol 3. Taxes i altres ingressos: 6.203.200 euros (-1,68%)

Capítol 4. Transferències corrents: 3.411.000 euros ( +14,85%)

Capítol 5. Ingressos patrimonials; 1.439.800 euros (+ 8,99%)

Això pel que fa als ingressos corrents, als de capital són de zero euros, com l’any passat

Pel que fa a les despeses s’ajusten als ingressos. Les despeses corrents es desglossen per capítols així:

Capítol 1. Personal: 8.591.015 euros (+6,62 %)

Capítol 2: Compres de béns i serveis: 11.719.681 (-4,47%)

Capítol 3: Despeses financeres: 28.000 ( 1,4%)

Capítol 4: Transferències corrents: 361,501 (-49,66 %

Capítol 5 : Fons de contingència : 0 euros

Pel que fa a les despeses de capital es preveuen 1.553.802 euros, la qual cosa suposa un increment del 107,3 % respecte al pressupost d’enguany.

En el capítol de personal s’inclou la pujada del 2,5% del personal i la creació de tres places noves. També destacaren l’increment de la despesa d’inversions per a la compra de l’edifici de l’antic hotel Tucan, que es pagarà per parts.


Resum del pressupost 2023 (Clica per obrir-lo)

Quant a es despeses per cada àrea, les previsions per al 2023 són:

- Deute públic: 28.000 euros (-1%)

- Seguretat : 2.045.205 euros (13%)

- Protecció Civil: 40.501 (-2%)

- Urbanisme i arquitectura: 973.262,42 euros (-18%)

- Vies públiques: 160.001 euros (0%)

- Clavegueram: 132.001 euros (+31%)

- Recollida de residus: 2.257.191 euros (0%)

- Gestió RSU: 1.342.000 euros (-16%)

- Neteja viaria. 1.361.861 euros (+44%)

- Cementiri i serveis funeraris: 39.000 euros (0%)

- Enllumenat públic: 595.002 euros (-67 %)

- Adm. General Medi Ambient: 793.346 euros ( 0%)

- Parc i Jardins: 676.056 euros (+276%)

- Acció social primària: 1.485.345 euros (-10%)

- Hospital, serveis assistencials i centres salut : 3.501 euros (-91%)

- Funcionament centres docents: 646.911 euros (-18%)

- Serveis complementaris d’educació: 246.020 euros (-7%)

- Biblioteques públiques: 125.868 euros (-23%)

- Arxius: 154.575 euros (-11%)

- Equipaments culturals i museus: 11.500 euros (-44%)

- Foment de la cultura: 31.000 euros (0%)

- Protecció i gestió patrimoni històric i artístic: 11.500 euros (-84%)

- Festes populars : 405.000 euros (+ 8%)

- Administració general esports: 502.106 euros (+2%)

- Promoció i foment de l’esport: 61.000 euros (-6%)

- Instal·lacions esportives: 192.000 euros (+5%)

- Turisme: 801.855 euros ( +67%)

- Infraestructures : 666.592 euros (+4%)

- Carreteres, camins veïnals i vies púbiques urbanes: 50.001 euros (anterior 1 euro)

- Societat de la informació: 296.896 euros (+64 %)

- Òrgans de govern: 461.992 euros ( + 40%)

- Administració general: 3.097.265 euros (+15%)

- Administració financera : 1.115.318 euros (+25%)

Algunes diferències significatives que es van comentar durant el ple són el gran increment en parcs i jardins per mor del passeig marítim; en biblioteques baixa per amortització d’un plaça d’auxiliar; la baixada d’equipaments culturals per minva de la inversió i la gran baixada de conservació del patrimoni,  perquè el Castell pot assumir part d’aquestes despeses; Urbanisme creix i minva urbanisme perquè hi ha projectes (CEBAL) que han passat a ser comptabilitzats d’una àrea a l’altra; conservació de camins passa d’un euro a  50.000 pel contracte de manteniment que entra en vigor; societat d’informació també augmenta per creació de la plaça de TIC i l'actualització de programes; els òrgans de govern es pressuposten amb un increment del 40% per a personal eventual, que poden ser assessors (curiosament la regidora d’Hisenda se referí a ells com a “chico o chica de confianza”), especificant que potser no seran coberts; i per acabar, tant l’administració general com la financera apugen un 15% (segon pagament de l’edifici Tucan) i un 25% respectivament.

Una anàlisi més exhaustiva i a nivell polític la farem més endavant, mentrestant aquí teniu la valoració general feta pel batle de Capdepera, Rafel Fernàndez.

 https://www.facebook.com/ajcapdepera/videos/584896100110847