El Ple de l'Ajuntament de Capdepera dóna suport al sistema de dipòsit i retorn d’envasosEl Ple municipal de Capdepera, de dia 1 de febrer de 2011, l'aprovà per unanimitat
PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL DE CAPDEPERA EN RELACIÓ AMB EL SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS (SDDR)

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu se n’ha de responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de residus, i esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de residus. 
Atès que les normatives europees, estatals i del Consell de Mallorca en matèria de residus i residus d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.
Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclatge dels materials dels envasos del 55% per a l’any 2008 i que es va arribar només al 48% per als envasos de procedència municipal.
Atès que el PDSRU estableix com a objectiu el reciclatge del 28% dels envasos lleugers per al 2013 i que a 2008  no es va arribar al 10%.  I atès que a l’actualitat la Planta de Selecció d’envasos genera un rebuig de més del 40% del total dels envasos lleugers que entren per a ser reciclats.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos, però que per interès del sector de l’envàs no s’han desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d’un sol ús.
Atès que la normativa comunitària, estatal i insular planteja que s’han de reduir els residus i els residus d’envasos, però que la realitat ha estat que en els darrers anys els residus d'envasos no paren d'augmentar.
Atès que la normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però que els ens locals assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos, el qual és superior al sufragat pels Sistemes Integrats de Gestió.
Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi primordial de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té d’assumir els costos de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.
Atès que el Consell de Mallorca té les competències compartides en residus i envasos per desenvolupar els SDDR segons la LERE,  a més, el PDSRU aprovat en revisió el 6 de febrer de 2006, al Títol 2, Capítol I sobre Reducció, s’esmenta a l’Article 9 Punt 1. “Els Municipis, dins el seu àmbit territorial, duran a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de residus mitjançant, com a ,mínim les següents actuacions: a)Foment de la utilització d’envasos retornables.
Atès que el mateix Article 9 en el punt 2 cita “ El Consell de Mallorca durà mesures encaminades a fomentar la reducció i el reciclatge de  residus mitjançant les següents actuacions de caràcter supramunicipal: a) Foment de programes sectorials de minimització de residus.”
Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, que obtenen els millors resultats de recuperació dels envasos.
Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l’envasament en envasos reutilitzables.
Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus.ACORDEM I PROPOSEM

El Ple de l’Ajuntament del municipi de Capdepera acorda els següents punts:
1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Capdepera d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.
2. Proposar a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear la redacció el més aviat possible d’una Llei Autonòmica de les Illes Balears de prevenció de residus que plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, i que promogui, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus.
3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del desplegament dels sistemes de dipòsit i retorn d’envasos com a sistema general de gestió d’alguns envasos.
4. Que l’Ajuntament promogui el debat de la gestió dels residus entre les diferents entitats socials amb el recolzament de les institucions supramunicipals. 
5. Demanar al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca un estudi sobre la viabilitat dels SDDR i a mostrar el seu interès en promoure aquesta inciativa que ja funciona a diversos països del Món, molt més avançats en la reducció de residus.
6. Sol•licitar la revisió de la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE), adoptant propostes que contribueixin a reduir els residus d’envasos, la reutilització i l’obligació dels SDDR com a sistema general de gestió dels residus d'envasos i que s’apliqui el criteri de responsabilitat del productor.
7. Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i econòmics d’aquest sistema i dels continguts d’aquesta moció, i demanar-hi el suport.
8. Comunicar el contingut d’aquesta moció i els seus acords al sector comercial i a la ciutadania de Capdepera .
9. Prendre el compromís de l’Ajuntament de dur a terme accions per reduir les bosses de plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de plàstic.
10. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, així com a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears i a la “Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de medio ambiente, medio rural y marino”. 
 

Expedient de Medi Ambient, que va ser presentat al ple de l'ajuntament de Capdepera per Bartomeu Alzina.

Capdepera, a 25 de gener de  2011


Punt de retorn d'envasos a Pamplona