El turisme en xifres (1)

 

La taula mostra l’any d’inauguració de les places hoteleres del municipi actualment d’alta i agrupades per quinquennis. La meitat de les places daten del període comprés entre 1955 i 1974; seguí un decenni d’un minso creixement per repuntar en el quinquenni 1985/89. En el interval 1984/2004 se’n crearen el 36,7%, seguint un decenni d’estancament i finalment entre 2016 i 2019 s’inauguraren el 7% restant del total de places.

Pel que fa als establiments hotelers, en els quinze anys que van de 1960 a 1974 se’n construïren el 43% (50) i s’ha de esperar a l’interval 1985/1994 per veure l’apertura del 20,7% (24) dels establiments.

Si be el 90% de les places i el 79% dels establiments son anteriors a l’any 2000, la  immensa majoria dels de categories superiors s'han reformat i modernitzat.


Queda per averiguar si els cicles, amb màxims als quinquennis 1965/69 i 1990/94 i mínims als quinquennis 1975/79 i 2005/09, son aleatoris o tenen una explicació causal. Superposant els cicles de Mallorca i Capdepera comprovam que segueixen una mateixa pauta i que presumiblement obeeixen a unes mateixes causes. Poden, els cicles, estar lligats a les conjuntura econòmica mallorquina, espanyola i/o a la dels països emissors. I també respondre a modificacions de les normatives que regulen els establiments turístics.

Queda l’esbrinament en mans dels estudiosos del turisme insular.

La gràfica ens confirma que Cala Rajada fou pionera en la recepció de turisme de masses avançant-se al conjunt de Mallorca en els anys del boom turístic i la seva consolidació (1950/1969).