Una
farola
pintada...Joana Colom


P'es carrer d'es Crancs passava
mirant-me s'enllumenat,
ai Déu meu, i què ha passat?,
jo he quedat astorada!
Una farola pintada
ben negra, com un carbó,
perquè tapi sa claror,
però entre tots l'hem pagada.
Això és una gamberrada
que no podem consentir,
que lo que costa embellir
s'espelli amb una pintada.