DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL DEL 7 DE NOVEMBRE 2015 CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I DE CONDEMNA CONTRA QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CAP A LES DONES.


 

Aquesta és la declaració institucional aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajuntament de Capdepera, a la sessió plenària de 5 de novembre de 2015.

" El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències masclistes. 

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i les respostes. 

La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims casos d'aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere de 2004, després de nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que s'incompleixen substancialment quant a prevenció a l'àmbit educatiu, que només donen protecció laboral, econòmica o d'habitatge a l’1% de les 126.742 denunciants, mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu que propicia la violència. 

Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei estatal de 2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat per la Llei 27/2013 estableix que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma (finançada al 100%), necessitats que en absolut es cobreixen amb els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de l'Estat 2016.

Per això, aquest Ajuntament ACORDA: 

  • Col·locar del 7 al 29 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament una pancarta violeta amb el lema ‘Compromís contra les violències masclistes’ i promoure la participació ciutadana a la Marxa.
  • Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència cap a les dones.
  • Sostenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica de les víctimes de violència masclista, complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini.
  • Oferir una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.
  • Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots els centres i a totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar.
  • Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de festejos, a les mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i serveis de competència municipal.
  • Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a totes les nostres actuacions i serveis.
  • Parar esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista (diversitat sexual, diversitat funcional, immigrants, aturades o dependents), per a no incórrer en la victimització múltiple als processos d'atenció.
  • Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les organitzacions de dones.Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu seguiment i Informes al GREVIO (Grup d'Experts sobre l'Acció contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica) per a l'aplicació del Conveni d'Istanbul (que estableix el seu article 68) inclogui les actuacions de l'administració local, conforme als articles 7.3 i 18.2. "

 

Capdepera, 5 de novembre de 2015