Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1104
"Des del GOB consideram que no solament hi ha una clara infracció comesa per l'Ajuntament de Capdepera en realitzar obres de demolició i nova reconstrucció del mur i part del Passeig de Cala Rajada..., sinó que també hi ha una clara irregularitat comesa per la Cap de la Demarcació de Costas a Illes Balears al no ordenar la paralització de les obres en execució i permetre per tant la seva consumació".El passat 3 de juny de 2020 el GOB va presentar escrit de denúncia davant la Demarcació de Costas a Illes Balears per la realització d'obres suposadament il·legals al Passeig Amèrica de Cala Rajada, consistents en demolició total del mur del passeig i la seva nova reconstrucció, en unes obres promogudes per l'Ajuntament de Capdepera. Les obres abastaven i abasten més de 500 metres lineals de longitud. Aquestes obres, segons s'informava en un panell informatiu, disposaven suposadament d'una autorització de la Demarcació de Costas donada el 10 de març de 2020 com “Obres d’emergència per a la reparació del Passeig Marítim de Cala Rajada, aprovades per decret de batlia de 22 de febrer de 2020”.

Aquestes obres es troben íntegrament en zona de domini públic marítim-terrestre i servitud de trànsit segons la partió del DPMT vigent. El GOB sosté que les obres fetes no poden considerar-se obres d'emergència per a la reparació dels danys causats per la borrasca Gloria atès que solament en uns 50 metres lineals del mur del passeig s'havien produït danys considerables. En la resta del mur, uns 450 metres lineals, els danys eren irrellevants perquè s'hagués de demolir i construir de nou com a obres d'emergència.

Posteriorment, mitjançant escrit del 25 de juny, la Cap de la Demarcació de Costas ens comunica que les obres emparades per l'autorització del 10 de març solament ho eren entre les fites 562 a 564, que s'ordenava com a mesura provisional la paralització immediata de les obres en curs i que es procediria a incoar expedient sancionador per les obres no emparades per l'autorització de 10 de març de 2020.

A mitjan juliol s'informa per la premsa que s'ha incoat expedient sancionador a l'Ajuntament de Capdepera per infracció greu de la Llei de Costas per la realització d'obres sense el preceptiu títol administratiu i que, sorprenentment, també s'aixeca la paralització de totes les obres, tant les autoritzades com les no autoritzades.

Resulta que des de mitjan juliol han prosseguit les obres de demolició i nova construcció del mur del passeig, allargant-se fins a la fita 582 del Passeig Amèrica situat front la Platja de Son Moll, estant ja a punt de finalitzar-se, sense que pel que sembla hi hagi hagut una altra autorització ni títol administratiu que empari la realització d'aquestes obres.

Mitjançant un altre escrit registrat el 12 de juny davant la Demarcació de Costas des del GOB sol·licitàrem, entre altres documents, còpia de l'autorització emesa el 10 de març per als obres del passeig marítim de Cala Rajada, certificat relatiu a la sol·licitud per part de l'Ajuntament de Capdepera de la concessió administrativa per a l'ocupació del passeig de Cala Rajada i còpia del projecte d'obres autoritzat per al passeig de Cala Rajada. Fins l dia d'avui no hem rebut cap d'aquests documents.

Des del GOB insistim en que les obres represes de demolició i reconstrucció del mur del passeig, concretament les realitzades entre les fites 564 al 582, no disposen del preceptiu títol administratiu.

Per altra banda, volem ressaltar que la major part de les obres s'han realitzat en DPMT i, escassament, en servitud de trànsit, en unes antigues obres d'ocupació del DPMT mitjançant dues concessions atorgades el 9 de desembre de 1981 per a passeig per als vianants, amb un termini de vigència de 20 anys. Segons l'article 81.2 de la Llei de Costas “A l'extinció de l'autorització o concessió, l'Administració de l'Estat, sense més tràmit, prendrà possessió de les instal·lacions…”.
Així resulta que el responsable absolut del passeig que ocupa el DPMT des de finals de 2001 és l'actual Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i no l'Ajuntament de Capdepera.

Per tot això, des del GOB consideram que no solament hi ha una clara infracció comesa per l'Ajuntament de Capdepera en realitzar obres de demolició i nova reconstrucció del mur i part del Passeig de Cala Rajada o Passeig Amèrica en DPMT i Servitud de Trànsit sense el preceptiu títol administratiu entre les fites 564 al 582, sinó que també hi ha una clara irregularitat comesa per la Cap de la Demarcació de Costas a Illes Balears al no ordenar la paralització de les obres en execució i permetre per tant la seva consumació.

I per això, sol·licitam que la resolució de l'expedient incoat a l'Ajuntament de Capdepera per infracció de la Llei de Costas recaigui en l'òrgan administratiu immediat superior en virtut del que es disposa en l'article 219.3 paràgraf segon del Reglament General de Costas.

GOB