SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 34AG/15
DATA: DILLUNS, dia 2/MARÇ/ 2014.
HORA: 14:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 5.02.15.

II.- EXP. NÚM. 31AG/2015: REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAPDEPERA.

III.- DECRETS I RESOLUCIONS 

IV.- PRECS I PREGUNTES

 

Capdepera, 25 de febrer de 2015.


El Batle,
Rafel Fenández Mallol.