Image

Carrer des clot de saGrava

Carrer des Clot de sabrava

Carrer des Clot de sa Grava

o és que els veïnats d'aquest carrer no tenen dret a tenir-ho ben escrit?... I el regalim que ve dels contenidors és hermós!