Buffalo Club 1971


Aquesta imatge és d’aquelles bones de comentar. Sabem que l’imatge va ser presa dia 1 de gener de 1971, a les “Galas de Tarde” al Buffalo Club, actual Physical.

Un grup d’amics celebren l’entrada del nou anys i junts queden immortalitzats en aquesta fotografia.

A la fila de dalt, de peu, d’esquerra a dreta hi  trobem en Miquel Sancho “de la Banca March”, Margalida Caselles “Santa” i Vicenç Nadal tassó en mà.

A la filera del davant, asseguts, hi trobem (també d’esquerra a dreta): Pedro Sunyer, Margalida Esteva “Nonga”,  Marilena Maldonado, Rafel Vives “Rafalet”, Mari Germa Melis, Pedro Rabassó, Rafel Vives “de la pasteleria Vila”, Baltasar Moyà “Fareta” i  Francesca Massanet “Sabatera”.