Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 2930

1. El Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca, PIAT, del Consell de Mallorca (2018)
2. La llei 10/2019 de Canvi climàtic i transició energètica del Govern Balear
3. E
l Decret 75/2005, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades


MÉS presenta al·legacions i anima als ciutadans a presentar-ne amb un model estàndart que adjuntam


Segons les al·legacions de MÉS,
el PIAT a l'article 25 i la Llei de Canvi Climàtic a la disposició adicional sisena, estableixen el següent:

Llei de Canvi Climàtic: Les administracions públiques han de fomentar espais urbans verds per reduir l’efecte illa de calor urbana i fixar carboni en aquests espais, així com objectius de plantació d’arbres.”

Art. 25 PIAT: "En via pública, sempre que la secció viària ho permeti es dotarà d’un mínim de 3 arbres per cada 20 metres lineals de vorera.”

Els espais lliures de les zones turístiques situades en nous desenvolupaments urbans o aquelles que es reformin integralment es dissenyaran com a mínim amb un 50% de terreny permeable, vegetació preferentment autòctona amb utilització d’espècies de baixa necessitat hídrica pròpies del paisatge mediterrani defugint especialment d’espècies que vulguin reproduir paisatges forans."

També incompleix el Decret 75/2005, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades on es relacionen els tamarells i els garballons com espècies d'especial protecció i que al passeig marítim de Cala Rajada queden exemplars naturals anteriors a la construcció de l'actual passeig,

Ja que el projecte no presenta cap simulació de com quedarà (són enginyers, no arquitectes) Cap Vermell s'ha atrevit a fer-ne algunes i a comanar-ne d'altres que anirem publicant.


Per contra, el projecte de remodelació del passeig marítim que ha posat a exposició pública l'Ajuntament de Capdepera no només no planteja cap d'aquestes mesures sinó que es marca com a objectiu principal l'eliminació de totes les zones verdes que existents a dia d'avui pel ridícul argument de tenir un elevat cost de manteniment.

El projecte presentat no té en compte la necessitat de conservar la vegetació existent formada per diversos arbustos i arbres singulars (tamarells i garballons), ja que s'eliminen 642 m2 de zones verdes que són substituïdes per una serie de bancals de només 60cm d'ample per ubicar una bardissa. En cap cas el projecte contempla salvar els tamarells, palmeres i garballons que es troben dins la zona de les obres projectades, ja que enlloc s'especifiquen les garangoles específiques que hauria de tenir aquest arbrat ni les mesures de protecció que s'haurien de prendre durant les obres per conservar-los.

Per altra banda, l'espai reservat per l'ús de terrasses augmenta considerablement a canvi de reduir al màxim les zones verdes. Tampoc està inclòs al projecte cap tipus de mobiliari urbà, ni s'ha tengut en compte la necessitat de fer noves plantacions d'arbres que són clau, tant per a la integració paisatgística com per al gaudi dels ciutadans, ja que són d'agrair espais ombrívols a l'estiu.

La manca d'arbrat i la manca d'un disseny integrador és especialment sagnant a la plaça de Son Moll, on a part de no tenir en compte la necessitat de construir un gran parterre per poder conservar el tamarell centenari, s'encimenta per complet en comptes d'aprofitar l'ocasió per tenir un espai d'ombra just a l'entrada de la platja de Son Moll.

En darrer lloc, cal destacar que tampoc s'aprofita per posar en valor ni millorar les zones enjardinades que no estan dins l'àmbit de les obres (zona ajardinada devora el parc infantil, tamarells i ajardinament de devora na ferradura, etc..). De fet l'única partida pressupostada per jardineria és per eliminació d'arbustos.

En definitiva, com ja senyalava CAP VERMELL a a l’article anterior, estam davant un projecte que despersonalitza per complet el passeig marítim de Cala Rajada, que no té en compte la necessitat d'arbrat que tenen les zones urbanes davant el canvi climàtic que estam patint, que encimenta absolutament tots els racons per disminuir despeses de manteniment i que no harmonitza amb l'entorn ni integra la trama urbana amb la franja costanera. És un projecte salvatge, propi d'altres èpoques que no està dissenyat per a la utilització i gaudi dels ciutadans.


Tot un despropòsit que l’Ajuntament haurà de modificar i corregir encara que sia per complir la legislació vigent i fer cas als ciutadans.


Des de MÉS encoratgen a la ciutadania que presenti abans de dia 23 alegacions al respecte. I ha fet un model genèric que per tal que sien molts els qui ho presentin a nivell personal. I així obligar a l’Ajuntament a contestar a cada una de les al·legacions i mantenir informat a tot aquell que es presenti de tot el procés que tendrà l’esmentat projecte.

Aquí teniu el model d'al·legacions en pdf.

 
Adjuntam el projecte en pdfd el passeig marítim a continuació: