L'informe de l'interventor municipal parla d'un estalvi de devers 630.000 €
 La prima de risc de l'Ajuntament de Capdepera sota mínims 

En dates recents el Govern central ha autoritzat a les entitats locals a la renegociació del deute contret amb les entitats financeres, mitjançant RDL 8 / 2014. Aquest mecanisme permet als ajuntaments, que van haver d'acudir a un pla d'ajust per pagar els seus proveïdors, poder baixar els costos d'aquests préstecs, que es van signar l'any 2012 amb tipus d'interès propers al 6%.

L'Ajuntament de Capdepera, en el marc d'aquestes mesures, va contreure a mitjans de l'any 2012 un deute per aproximadament 6,5 milions d'euros, dels quals actualment queden vius 4,5 milions, que són els que han estat objecte de renegociació.

Les sis entitats que han participat en aquest procés, han fet les seves ofertes tenint en compte sobretot el risc de l'operació o "rating", fent prèviament un estudi de la situació economicofinancera de l'entitat, les xifres que donen els comptes municipals han propiciat ofertes amb espectaculars baixades dels tipus d'interès, adjudicant-se en el ple d'avui (21/10/14) la totalitat del capital, pendent de l'autorització del Ministeri, amb tipus d'interès d'entre el 1,04% i el 1,08% més euribor.

Aquest important canvi en les condicions financeres del major préstec viu de la Corporació, suposa, tal com s'expressa en l'informe de l'interventor municipal, un estalvi durant la vida de l'operació que es xifraria en més de 630.000 €, respecte a l'operació subscrita l'any 2012, i de més de 360.000 €, respecte a les condicions i millorades obtingudes com a conseqüència de la recent modificació del vigent pla d'ajust, tot això subjecte a les variacions que pugui patir l'índex de referència (euríbor) o cancel·lacions anticipades de l'operació.

Des de l'Ajuntament de Capdepera, es posa de manifest que se seguirà treballant per mantenir la línia de gestió que ha produït la millora de l'economia municipal, i poder liquidar aquest préstec i el pla d'ajust, abans de finalitzar l'any 2016.
Cal destacar també, que aquest pla d'ajust condiciona gran part de les decisions municipals, i el compromís és destinar el màxim esforç a la supressió del mateix el més aviat possible, el que permetrà gestionar tant la càrrega fiscal com les inversions i la resta de la despesa municipal, sense condicionants originats en legislatures passades, i d'aquesta manera aconseguir que els ciutadans de Capdepera puguin beneficiar-se plenament de la millora de l'economia municipal.